Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Počas galavečera bolo ocenených len 28 ľudí a medzi nimi aj prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., ktorej dekan FT  doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D. spolu s rektorom UTB Zlín z prof. Ing. Vladimírom Sedlaříkom, Ph.D. odovzdali tombakovú medailu

vložil: Dominik Hollý

V dňoch 7. až 9. apríla 2019 sa v Brne uskutočnil v poradí druhý seminár pracovných tímov projektu „Cultural Heritage of Small Homelands“ (NAWA). Stáž organizoval partner z Českej republiky, Veterinárni a Farmaceutická univerzita, Fakulta veterinárni hygieny a ekologie, Katedra hygieny potravinových zdrojov rastlinného pôvodu a ekológie.

vložil: Dominik Hollý

Vo štvrtok 25. apríla 2019 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na Fakulte biotechnológie a potravinárstva konala v poradí XVII. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou.

vložil: Dominik Hollý

Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre akreditovali nový študijný program potravinové zdroje a biotechnológie (Food Resources and Biotechnology) v anglickom jazyku pre 3. stupeň štúdia v študijnom odbore 6.1.18 Agrobiotechnológie.