Aktuálne informácie

vložil: Tomáš Slanina

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác doktorandského študijného programu technológia potravín v študijnom odbore 6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych produktov ...

vložil: Peter Magdolen

Srdečne Vás pozývame na XII. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorá sa uskutoční v dňoch 26. - 27.3. 2015 v prekrásnom prostredí na zámku v Smoleniciach.

vložil: Peter Magdolen

Vo voľbách kandidáta na dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktoré sa uskutočnili 10. decembra 2014 na zasadnutí Akademického senátu FBP, bol jednomyseľne zvolený za kandidáta na dekana FBP SPU v Nitre na funkčné obdobie 2015 - 2019 prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. V prvom kole získal všetkých 13 hlasov členov akademického senátu.


vložil: Peter Magdolen

Dňa 6. 11. 2014 sa konalo prvé zasadnutie novozvoleného Akademického senátu FBP, na ktorom bola za predsedníčku AS FBP zvolená prof. Ing. Dana Tančinová, PhD. Zápisnica z prvého zasadnutia AS FBP je priložená v prílohe.

vložil: Peter Magdolen

Predseda VR FBP SPU v Nitre oznamuje, že dňa 21.10.2014 a 23.10.2014 prednesú pred Vedeckou radou FBP v posluchárni Z-02 a A-01 SPU v Nitre verejné habilitačné prednášky, Ing. Jana Maková, PhD.; Mgr. Iva Burešová, PhD. a RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.