COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ako jedna z mála slovenských univerzít získala dotáciu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na projekt „Inovačné zoskupenie na podporu udržateľných potravinových systémov (InUPS)“.

napísal

Dňa 17.12.2021 sa konalo online vyhodnotenie 17. ročníka Študentská osobnosť Slovenska v akad. r. 2020/2021, konaná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej Akadémie vied.

napísal

V rámci programu Erasmus+ K2 Strategické partnerstvá sa Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre zapája do internacionalizácie doktorandských študijných programov prostredníctvom spoločnej medzinárodnej stratégie, ktorej cieľom je nielen prispieť ku kompatibilite vzdelávacích systémov jednotlivých členských štátov EÚ, ale najmä posilniť mobilitu študentov prostredníctvom intenzívnej medzinárodnej spolupráce a umožniť im tak naštartovať profesionálnu kariéru v európskom priestore.

napísal

Na online zasadnutí Kolégia dekana Dňa 14. decembra 2021 prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, slávnostne odovzdal ocenenia – Cenu dekana za rok 2020 pracovníkom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o budovanie a rozvoj FBP SPU v Nitre, prispeli k rozvoju vzdelanosti a vedy na Slovensku, významnou mierou sa podieľali na rozvoji spolupráce FBP SPU v Nitre s inými vzdelávacími a výskumnými inštitúciami doma a v zahraničí alebo dosiahli významné výsledky v jednotlivých oblastiach činnosti fakulty.

napísal

Na zasadnutí Vedenia SPU v Nitre, ktoré sa konalo 13. decembra, rektorka SPU doc. Klaudia Halászová odovzdala dekréty desiatim novým docentom, medzi ktorými bola aj doc. Ing. Jiřina Zemanová, PhD. a doc. Ing. Lukáš Hleba, PhD. z našej fakulty.