• Garant: doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
  • Štúdium sa uskutočňuje v dennej forme.
Profil absolventa

Absolvent študijného programu biotechnológie, má vedomosti o podstate biologických,biochemických, biotechnologických a bioinžinierskych procesov, spojených s uplatnením moderných biotechnologických metód a techník kultivácie mikroorganizmov, tkanivových kultúr, prípravy biologicky významných látok, transformácie rôznych substrátov. Dokáže aplikovať metódy analýzy biologického materiálu vrátane mapovania genómu živých organizmov, metódy a postupy jeho úpravy, genetickej modifikácie, izolácie a identifikácie génov a molekulárnych markerov. Absolvent má znalosti o poľnohospodárskych, potravinárskych, farmaceutických, chemických a environmentálnych biotechnológiách. Uplatní sa v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch, vo výskumných a šľachtiteľských ústavoch, vo výrobných biotechnologických prevádzkach.

Uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu biotechnológie je schopný tvorivo aplikovať získané poznatky pri vývoji a riadení biotechnologických výrob. V príbuzných oblastiach dokáže modelovať,simulovať a kontrolovať biotechnologické postupy a optimalizovať výrobné procesy. Absolvent má vedomosti a zručnosti pre hodnotenie surovín z hľadiska ich možného biotechnologického spracovania aplikáciou fyzikálno-chemických a biologických metód analýzy i ekonomického a legislatívneho posúdenia výsledných efektov. Výskumnú prácu realizuje s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti amá schopnosti trvalým samoštúdiom udržiavať kontakt s rozvojom vedných disciplín tvoriacich biotechnológie. Uplatní sa v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch, vo výskumných a šľachtiteľských ústavoch, vo výrobných biotechnologických prevádzkach.

Študijný plán