Deň kariéry a HACKATHON. Čo priniesla súťaž o štipendium pre študentov v rámci EIT Food Hub Additional Activities?

napísal (počet komentárov: 0)

Celouniverzitný Deň kariéry (15. 10.) priniesol aj zaujímavé podujatie – tzv. sociálny HACKATHON. Išlo o súťaž, v rámci ktorej päť študentských tímov hľadalo praktické riešenie problému ako znižovať potravinový odpad v domácnostiach na Slovensku.

Ako nás informovala doc. Danka Moravčíková, v rámci podujatia bolo skombinovaných viacero aktivít. „Podujatie bolo organizačne a finančne zastrešené EIT Food Hub v spolupráci so Slovenskou inovačnou energetickou agentúrou, ktorá rieši projekt Inovujme.sk a organizuje podujatia tohto typu na stredných a vysokých školách.

Podstatou takejto súťaže vo všeobecnosti je, že tímy mladých ľudí riešia konkrétny problém, ktorý zadávajú ľudia z praxe. Zadávateľom témy pre prvý sociálny hackathon na SPU v Nitre bola Zuzana Madajová z občianskeho združenia FreeFood a téma plne korešpondovala so zameraním aktivít projektu EIT Food Hub.

„Naše občianske združenie rieši prevenciu plytvania potravinami na Slovensku, zaoberáme sa aj symptómami tohto fenoménu a legislatívou,“ hovorí Z. Madajová. „Najskrytejším typom odpadu je odpad vyprodukovaný v domácnostiach, takže len osveta, uvedomenie si a priznanie toho problému sú počiatočným riešením. Práve domácnosť je fáza potravinového reťazca, v ktorej sa plytvá najviac. Food waste je však nielen vážnym etickým, environmentálnym, ale aj ekonomickým problémom. Preto je veľmi dôležité podnietiť v mladých ľuďoch záujem o uvedenú tému. V rámci politiky EÚ bude musieť Slovensko povinne od roku 2020 merať tento odpad a prichádzať s konkrétnymi a efektívnymi riešeniami. Na Slovensku nemáme presné štatistiky, opierame o údaje, že v našej krajine asi 50 % odpadu vyprodukujú domácnosti. V rámci EÚ doteraz desať krajín meria vyprodukovaný potravinový odpad v domácnostiach a sú schopné o tom poskytnúť aj údaje.“

Na podujatí vládla tvorivá a inšpiratívna atmosféra, ktorej nositeľmi bolo 34 účastníkov sociálneho hackathonu – študentov všetkých troch stupňov a všetkých fakúlt našej univerzity. Súťažili v piatich tímoch a po vstupných prezentáciách o EIT Food Hub, o projekte Inovujme.sk, o koučovaní v praxi a po spresnení faktov a podrobnejších informáciách o téme Stratégia znižovania potravinového odpadu v domácnostiach na Slovensku mali účastníci asi 90 minútach na kreatívny brainstorming. Po prestávke prezentovali svoje riešenia pred porotou zloženou so zástupcov praxe, SIEA, SPU v Nitre a samotnej zadávateľky témy. Zúčastnení študenti ponúkli veľmi inšpiratívne a zaujímavé riešenia aj s originálnymi názvami:

  • „Máš na výber, nebuď odpad“ - model zvozu bioodpadu a jeho ďalšieho využitia v originálnom prepojení na farmárov, potravinové banky, novovytvorené zberné stanice, ako aj na projekt adoptívnych zvierat;
  • EMI – model zdôrazňujúci význam edukácie, motivácie a implementácie, ktorý zahŕňa konkrétne riešenie zadefinovaného problému na úrovni krajských miest a ktorého autori poukázali na význam adresného vzdelávania rôznych cieľových skupín, ako aj na účinný fenomén súťaže medzi krajmi či obcami;
  • I-EAT – stravovacia aplikácia, resp. Food apka, ktorá na základe rôznorodých indikátorov o domácnosti a jej členoch a na základe voľby rôznych kritérií dokáže vygenerovať množstvo praktických výstupov;
  • FOODSAVE – aplikácia, ktorá prepojením interaktívneho plánu – profilu – kalendára – štatistiky umožňuje koordinovať spotrebu domácnosti a upozorní napr. aj na možné alternatívne využitie surovín;
  • „Maj sa, odpad“ – edukačno-sieťujúca aplikácia pre vekovú kategóriu 15 - 45 rokov monitorujúca množstvo odpadu a poskytujúca následný akčný plán, nákupný zoznam a pod.

Porota mala veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť o dvoch víťazných riešeniach, ktorými sa napokon stala aplikácia I-EAT (1. miesto) a FOODSAVE (2. miesto). Členovia víťazných tímov dostali vecné ceny a mimoriadne štipendium vo výške 150 eur a 100 eur. Všetkým účastníkom bol udelený certifikát za účasť a drobné suveníry. Patrí im úprimné poďakovanie od zadávateľky témy, poroty, hostí, vedenia univerzity i fakúlt, pretože svojou aktívnou účasťou ukázali, že naša univerzita má veľmi šikovných študentov, ktorí sa zaujímajú aj o sociálne témy a dokážu ponúknuť praktické riešenia pre prax.

 

Späť