Obhajoba doktorskej dizertačnej práce prof. Ing. Marcely Capcarovej, PhD.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Na slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre pred komisiou pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore 040201 – Všeobecná živočíšna produkcia sa konala obhajoba doktorskej dizertačnej práce prof. Ing. Marcela Capcarovej, PhD. na tému: „Funkčná účinnosť benefičných a toxických látok na živočíšny organizmus“. Obhajobu doktorskej dizertačnej práce otvoril a viedol predseda komisie prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. Členmi komisie boli prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc., NPPC – VÚŽV Nitra, KVD, FAPZ SPU v Nitre, Ing. Alexander Makarevič, DrSc., VÚŽV, Nitra, prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc., emeritný dekan FBP, SPU v Nitre, prof. MVDr. Pavel Uhrín, DrSc., Medicínska univerzita, Viedeň, Rakúsko, prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc., VÚŽV, Nitra, MVDr. Dušan Fabián, DrSc., Centrum biovied SAV, Košice, prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc., Katedra zoológie a antropológie, UKF Nitra, doc. MVDr. Marián Várady, DrSc., Parazitologický ústav, SAV Košice a Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., STU Bratislava, a oponenti prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc., UVLF Košice, prof. Ing. Stanislav Kráčmár, DrSc., Hotelová škola Brno, Česká republika, prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc., Univerzita Komenského Bratislava a prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc., Centrum biovied SAV, Košice.

Uchádzačka poukázala na dôležitosť skúmania aplikácie prírodných látok vo výžive zvierat, ich aplikáciu v terapii metabolických ochorení, ako je napríklad diabetes mellitus 2. typu a nutnosť výskumu a monitorovania kontaminácie životného prostredia perzistentnými polutantami s rizikom ich prestupu do potravového reťazca človeka.

Komisia sa v tajnom hlasovaní jednomyseľne vyjadrila, že prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. splnila všetky podmienky pre udelenie vedeckej hodnosti doktora poľnohospodárskych vied (DrSc.) a odporúča Vedeckej rade SPU v Nitre tento návrh schváliť a udeliť príslušný diplom.

 

Späť