Študijný odbor: Biotechnológie

Forma štúdia:

  • denná so štandardnou dĺžkou 4 roky

Jazyk: anglický

Profil absolventa

Absolvent študijného programu ovláda oblasť rastlinných, živočíšnych mikrobiálnych a potravinárskych biotechnológií. Získa zručnosti v perspektívnych metódach genomiky, proteomiky, genetického inžinierstva rastlín, kvantitatívnej genetiky živočíchov, progresívnych technológiách spracovania rastlinných a živočíšnych produktov, perspektívnych genetických analýzach potravín, v manipulácii s bunkovými a tkanivovými kultúrami, ovláda princípy precíznej a presnej výživy a kŕmenia hospodárskych druhov zvierat so zameraním na udržateľnú a bezpečnú živočíšnu produkciu. Ovláda zásady racionálnej výživy zvierat v kontexte zvyšovania nutričnej a hygienickej kvality živočíšnych produktov. Absolvent ovláda postavenie výživy v integrovanom biologickom systéme. Má znalosti o vzťahoch medzi výživou a zdravotným stavom, prejavoch súvisiacich s nedostatkom a nadbytkom živín, energie a účinných látok a možnostiach riešenia následkov ich disbalancie. Vie posúdiť dôsledky nutričných zmien zložiek výživy pri úprave, skladovaní a konzervovaní vo vzťahu k hygienickej kvalite. Je schopný analyzovať, modelovať a prognózovať výživový stav jednotlivca a populácií, riadiť epidemiologický výskum vrátane monitoringu rizikových faktorov výživy. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti výživy a produkcie potravinových zdrojov. Dokáže navrhnúť a zostaviť vedecký projekt a viesť riešiteľský kolektív. Absolvovaním predkladaného doktorandského študijného programu absolvent splní stanovené podmienky pre získanie vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore. Získané teoretické, praktické a doplňujúce vedomosti a zručnosti sú v súlade s obsahom a opisom študijného odboru v sústave študijných odborov (www.akredkom.sk).

Uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu „Potravinové zdroje a biotechnológie“ je erudovaný vedecký pracovník v oblasti agrobiologických a agrobiotechnologických disciplín s prepojením na potraviny a výživu. Má hlboké vedomosti o biochemických procesoch a ich vzájomných väzbách na molekulovej a bunkovej úrovni, vie cielene aplikovať vedomosti pri analýzach alebo príprave geneticky modifikovaných a poľnohospodársky významných rastlín, živočíchov a mikroorganizmov s cieľom zachovania ich biodiverzity, trvalo udržateľného rozvoja a zlepšenia kvality života obyvateľstva. Jadro znalostí absolventa tvoria predovšetkým poznatky z oblasti rastlinných, živočíšnych, mikrobiálnych a potravinárskych biotechnológií v úzkom prepojení na výživu a zdravie konzumenta. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov aplikácie moderných genetických,

enzýmových, metabolických a systémovo založených biochemických procesov v potravinách a v biologických systémoch súvisiacich s potravinami. Absolvent ovláda princípy vedecky podloženej a precíznej výživy potravinových druhov zvierat v kontexte bezpečnej a udržateľnej rastlinnej a živočíšnej produkcie. Ovláda princípy racionálnej výživy a kŕmenia potravinových druhov zvierat so zameraním na zvyšovanie nutričnej a hygienickej kvality produktov živočíšnej výroby. Absolvent získa poznatky o výrobe, zlepšovaní potravín, zložiek potravín a funkčných potravín vo fáze spracovania, skladovania a po poľnohospodárskej produkcii. Ďalšími oblasťami, sú metabolické spracovanie mikroorganizmov a fermentácie na zlepšenie potravín z pohľadu zdravia, metabolické základy pre zložky potravín s prínosom pre zdravie, molekulárne a metabolické prístupy k funkčným potravinám. Moderné molekulárne, metabolické a biochemické prístupy na zlepšenie bezpečnosti a kvality potravín sú nosnými témami. Absolvent ovláda zásady vedeckej práce, je schopný samostatne experimentálne pracovať, tvorivo predkladať nové metodické riešenia a aplikačné možnosti využitia vedeckých prínosov v spoločenskej praxi a pre rozvoj študijného odboru. Osvojí si zásady etickej a spoločenskej stránky vedeckej práce, prezentácie výsledkov, rozvoja študijného odboru biotechnológie, ďalej právnych a environmentálnych aspektov aj v celosvetovom kontexte. Absolvent študijného programu je schopný na základe získaných vedomostí a zručností zastávať manažérske pozície vo vedecko-výskumných a produkčných inštitúciách agropotravinárskeho priemyslu.