Študijný odbor: Biológia

Forma štúdia:

  • denná so štandardnou dĺžkou 4 roky
  • externá so štandardnou dĺžkou štúdia 5 rokov

Jazyk: slovenský

Profil absolventa

Absolvent dokáže tvorivo a samostatne riešiť problémy biologického výskumu a praktické úlohy molekulárnej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v molekulárnej biológii so zameraním na vybranú z jej subdisciplín a je schopný ich uplatňovať vo svojej činnosti: navrhovať a formulovať vedecké projekty, organizovať a viesť kolektív, orientovaný na ich riešenie, formulovať aplikačné a inovatívne projekty v oblasti molekulárnej biológie a riešiť ich v súlade s potrebami spoločnosti Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov fyziológie, mikrobiológie, molekulovej biológie, biochémie, genetiky, enzymológie, chemických a bioanalytických metód a techník. Absolvent ovláda

vedecké metódy, techniky a technológie mapovania genómu živých organizmov, izolácie génov, technológie konštrukcie produkčných biologických systémov, príprav rDNA a techniky génového inžinierstva. Je spôsobilý aplikovať najmodernejšie vedecké a technické postupy a prístupy s využitím moderných operačných systémov.

Uplatnenie absolventa

Absolvent dokáže tvorivo a samostatne riešiť problémy biologického výskumu a praktické úlohy molekulárnej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach a technikách výskumu živých systémov predovšetkým na molekulárnej úrovni. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja ako sú techniky a technológie mapovania genómu živých organizmov, izolácie génov, technológie konštrukcie produkčných biologických systémov, príprav rDNA, techniky génového inžinierstva. Dokáže pracovať s prístrojmi a materiálom používaným v základnom a aplikovanom biologickom výskume, analyzovať údaje získané v experimentálnom výskume. Výsledkami svojej tvorivej praktickej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale prispieva aj k ich aplikácii v biotechnológiách, v medicíne, poľnohospodárstve, lesníctve, farmakológii a pri ochrane životného prostredia.

Témy dizertačných prác

Študijný odbor Biológia

Študijný program MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA

Č.

TÉMA

ŠKOLITEĽ

FORMA ŠTÚDIA

 

1.

Determinácia účinkov bioaktívnychmetabolitov streptomycét  na rastlinnú  bunku

prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

denná

 

2.

Analýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové podmienky

doc. Ing. Jana Maková, PhD.

denná

 

3.

Determinácia ekotoxikologických účinkov environmentálnych polutantov a bioaktívnych látok v živočíšnych modeloch

Ing. Anton Kováčik, PhD.

denná

 

4.

Modulačné účinky xenobiotík a bioaktívnych látok v bunkových modeloch

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.

denná

 

5.

Determinácia molekulárnych markerov predikcie kryorezistencie spermií

Ing. Eva Tvrdá, PhD.

denná

 

6.

Vplyv endokrinných narúšačov na aktivovanie mikrozápalových procesov ciev

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

denná