Vážení záujemcovia o štúdium,

 

vzhľadom na vzniknutú situáciu a v súvislosti s tým, že mnohé stredné školy prerušili v týchto týždňoch výučbu,  Fakulta biotechnológie a potravinárstva bude akceptovať zaslanie len elektronickej prihlášky bez dodania listinnej prihlášky. Jedinou podmienkou je realizácia platby.

Všetky potrebné náležitosti súvisiace s evidenciou uchádzača (potrebné dokumenty z vašej školy či od lekára) je možné doložiť neskôr. Akékoľvek nové informáciu budú priebežne zverejňované na stránke fakulty.

 

Ďakujeme a želáme veľa šťastia

 

 

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA SPU V NITRE

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
tel.: 037/641 5386, 641 5384, mail: studfbp@uniag.sk,
http://www.fbp.uniag.sk

 

Termín podania prihlášky na I. stupeň štúdia:

do 30.4.2020

 

Prijímacie pohovory:

12. 6.2020

Náhradný termín:

10.7.2020 *

 

Deň otvorených dverí:

Z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu je DOD zrušené!

 

Požadované doklady:

- prihláška na I. stupeň

- potvrdenie od lekára na prihláške alebo na výmennom lístku

- doklad o zaplatení poplatku za PK (poštovú zloženku neakceptujeme! )

- životopis

- overenú kópiu maturitného vysvedčenia

- overené kópie ročníkových vysvedčení zo strednej školy

*Náhradný termín prijímacieho konania je určený pre študentov, ktorí maturujú po termíne riadneho prijímacieho konania na FBP SPU v Nitre, alebo zašlú požadované dokumenty po 13.6.2020 ale najneskôr do 10.7.2020.

 

Poplatok za prijímacie konanie:

Výšky poplatkov za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na študijné programy FBP pre akademický rok 2020/2021 sú:

- 40 € ( papierová prihláška)

- 38 € ( elektronická prihláška)

 

Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to buď:

- pri elektronickej prihláške – POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške,

- pri klasickej prihláške (papierový formulár, ktorý ste si zakúpili v ŠEVTe) – odporúčame ako najvhodnejší spôsob úhrady POPLATKU cez internetbanking, príp. bankovým prevodom.

 

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

POPLATOK za prijímacie konanie: cez internetbanking, príp. bankovým prevodom.

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

· číslo bankového účtu IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

· konštantný symbol (KS) 0558

· variabilný symbol (VS) 105900

· špecifický symbol (ŠS) 105900721

· správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

Názov príjemca platby:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,

Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

 

Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

· číslo bankového účtu IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

· BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

· konštantný symbol (KS) 0558

· variabilný symbol (VS) 105900

· špecifický symbol (ŠS) 105900721

· správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

Názov príjemca platby:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,

Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

 

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

 

Akreditované študijné programy

 
Bakalárske štúdium - I. stupeň Forma štúdia Trvanie v rokoch PP *
Agropotravinárstvo denná 3 20
Agrobiotechnológie denná 3 20
Aplikovaná biológia denná/externá 3/4 40/10
Bezpečnosť a kontrola potravín denná/externá 3/4 80/20
Potraviny a technológie v gastronómii denná D 3 30
Vinárstvo denná/externá 3/4 20/10

* Plánovaný počet prijatých študentov môže byť upravený v zmysle Štatútu SPU v Nitre.

Školné na externej platenej forme štúdia v akad. roku 2020/2021 je 500 € na študijných programoch: Aplikovaná biológia, Bezpečnosť a kontrola potravín, Vinárstvo.

 

Prijímacie konanie na bakalársky stupeň štúdia na FBP SPU v Nitre sa uskutočňuje podľa §55, §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre a Štatútu FBP SPU v Nitre.

 

Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy na FBP SPU v Nitre

1. základnou podmienkou prijatia na bakalársky ŠP je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,

2. prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre sa realizuje bez prijímacích skúšok,

3. záujemcovia o štúdium majú možnosť zúčastniť sa prijímacieho pohovoru s požadovanými dokladmi alebo ich doporučenou zásielkou zašlú na adresu: Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie FBP SPU v Nitre do 12.6.2020,

4. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:

  • - úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia,
  • - životopis,
  • - lekárske potvrdenie o spôsobilosti na štúdium,
  • - doklad o úhrade prijímacieho konania,

5. pre uchádzačov, ktorí sa osobne zúčastnia prijímacieho konania, zabezpečí fakulta odbornú prezentáciu jednotlivých katedier FBP,

6. podmienky pre prijatie na konkrétny ŠP budú stanovené prijímacou komisiou na základe aktuálneho počtu prijímaných študentov,

7. uchádzači o štúdium budú zoradení podľa výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške, pričom zvýhodnení budú študenti, ktorí v priebehu stredoškolského štúdia absolvovali predmety chémia a biológia,

8. zahraniční uchádzači z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, budú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FBP SPU v Nitre :

  • - po úspešnom absolvovaní štúdia slovenského jazyka a doloženia certifikátu o jeho úspešnom ukončení a vykonaní prijímacích skúšok na FBP (u samoplatcov + uzatvorená zmluva),
  • - v prípade prijatia viac ako 10 študentov – cudzincov (samoplatcov), môže fakulta zabezpečiť celú výučbu študijného programu v anglickom jazyku.

 

Uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní predložiť:

Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní - predkladá uchádzač, ak doklad o vzdelaní bol vydaný zahraničnou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Česká republika, Chorvátska republika, Maďarská republika, Spolková republika Nemecko, Poľská republika, Rumunsko) alebo

Rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu (nostrifikácia dokladu) - predkladá uchádzač z ostatných štátov.

Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo Rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu o vzdelaní vydáva Obvodný úrad SR príslušný podľa miesta trvalého pobytu uchádzača, v prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR - Obvodný úrad Nitra, Odbor školstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.

 

Prijímacie konanie – bez prijímacích skúšok

Uchádzači o štúdium budú prijímaní sú podľa umiestnenia v poradovníku zostavenom počítačom na základe výsledkov dosiahnutých počas štúdia na strednej škole a maturitnej skúške. Pri naplnení plánovaného počtu študentov na príslušný študijný program môže dekan prijať ďalších uchádzačov v poradí spĺňajúcich podmienky na iný študijný program fakulty. Po prijímacom konaní dostane uchádzač iba jedno vyjadrenie o prijatí, resp. neprijatí, komplexne za všetky študijné programy, na ktoré sa hlásil.

 

Všeobecné údaje o prijímacom konaní a povinné prílohy

– Absolventi stredných škôl posielajú prihlášky na (1. stupeň) bakalárske študijné programy.

– Na jednu prihlášku je možné uviesť aj viac (3) študijných programov fakulty – v poradí záujmu o tieto programy.

– V prihláške je potrebné potvrdiť zdravotnú spôsobilosť k vysokoškolskému štúdi (na druhej strane prihlášky alebo na výmennom lístku).

– K prihláške priložiť životopis a aj overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

- K prihláške tiež treba priložiť doklad o zaplatení poplatku za PK.

– Fakulta zašle informácie o prijímacom konaní najneskôr do 20. mája 2020 iba tým prihláseným uchádzačom 1.stupňa, ktorí k prihláške priložia aj doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

– Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa štúdia môžu študenti pokračovať v inžinierskom štúdiu na niektorom z uvedených študijných programov. Základnou podmienkou prijatia na štúdium druhého stupňa, je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore a úspešné ukončenie štátnou skúškou.

 

Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi:

Ing. Eva Ivanišová, PhD.,

Katedra technológie a kvality rastlinných produktov

tel.: 037/641 4421,

e-mail: Eva.Ivanisova@uniag.sk

 

Uplatnenie absolventov

Študijné programy FBP SPU sú koncipované tak, aby jej absolventi mohli nájsť uplatnenie v širokej oblasti poľnohospodársko-potravinárskeho sektora. Podľa profilu jednotlivých programov sa absolventi môžu uplatniť v poľnohospodárskych a potravinárskych organizáciách, vo výskumných a šľachtiteľských ústavoch, v kontrolných a skúšobných organizáciách agropotravinárskeho komplexu, v podnikoch pre vnútorný a medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami, v úradoch územného plánovania a ochrany prírody, v štátnej správe národných parkov, v školstve a i. Profily absolventov jednotlivých študijných programov a ich uplatnenie sú zverejnené na internetovej stránke fakulty: https://fbp.uniag.sk/sk/bc-studijne-programy/