FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA SPU V NITRE


Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
tel.: 037/641 5386, 641 5384, fax: 037/641 5387
mail: studfbp@uniag.sk,
http://www.fbp.uniag.sk


Termín podania prihlášky do:

30. 6.2019

Termín prijímacieho konania:

10. 7.2019

 

Deň otvorených dverí:

Z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu je DOD zrušené!

 

 

Požadované doklady:
- prihláška na II. stupeň
- potvrdenie od lekára na prihláške alebo na výmennom lístku
- doklad o zaplatení poplatku za PK
- životopis
- overený diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu príp. potvrdenie o štátnej skúške alebo o termíne konania štátnej skúšky

 

Poplatok za prijímacie konanie:

Výšky poplatkov za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na študijné programy FBP pre akademický rok 2019/2020 sú:

Inžiniersky študijný program:
- 40 € (papierová prihláška)
- 38 € (elektronická prihláška)

 

Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to buď:

- pri elektronickej prihláške – POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške,

- pri klasickej prihláške (papierový formulár, ktorý ste si zakúpili v ŠEVTe, alebo ste dostali v škole a pod.) – odporúčame ako najvhodnejší spôsob úhrady POPLATKU cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, NIE poštovou poukážkou.

 

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

POPLATOK za prijímacie konanie: cez internetbanking, príp. bankovým prevodom:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

 • číslo bankového účtu IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 105900
 • špecifický symbol (ŠS) 105900721
 • správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Názov príjemca platby:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra


Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

 • číslo bankového účtu IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
 • BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 105900
 • špecifický symbol (ŠS) 105900721
 • správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Názov príjemca platby:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

 

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

 
Akreditované študijné programy

Inžinierske štúdium - II. stupeň

Forma štúdia

Trvanie v rokoch

PP *

Agrobiotechnológie

D

2

20

Aplikovaná biológia

D, E

2, 3

30/10

Bezpečnosť a kontrola potravín

D, E

2, 3

60/20

Technológia potravín

D

2

40

Food control and safety **

D

2

15


* Plánovaný počet prijatých študentov môže byť upravený v zmysle Štatútu SPU v Nitre.
** Štúdium v anglickom jazyku je spoplatnené podľa Poriadku poplatkov SPU v Nitre.

 

Školné na externej platenej forme štúdia v akad. roku 2019/2020  je 600 € na študijných programoch: Aplikovaná biológia, Bezpečnosť a kontrola potravín.

Školné na dennej forme štúdia v akad. roku 2019/2020 je 1 200 € na študijnom programe : Food control and safety.

 

Podmienky prijatia

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijných programov druhého stupňa na FBP SPU v Nitre je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v rovnakom, alebo príbuznom študijnom odbore a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.
 • Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni, ktorí skončili bakalárske štúdium na FBP budú prijímaní na základe dosiahnutých študijných výsledkov na prvom stupni vysokoškolského štúdia a výsledkov dosiahnutých na štátnej skúške. Počty prijímaných študentov na jednotlivé študijné programy, sú limitované; pri prijímaní
  rozhoduje počet bodov získaný za dosiahnutý študijný priemer na bakalárskom štúdiu a na štátnej skúške.
 • Uchádzačom o štúdium študijných programov na druhom stupni vysokoškolského štúdia , ktorí ukončili bakalárske štúdium na inej fakulte (resp. vysokej škole) ako na FBP SPU v Nitre, bude upresnený študijný plán príslušného študijného programu, na ktorom majú záujem študovať v zmysle bodu 1.

 

Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi:

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

Katedra technológie a kvality rastlinných produktov

tel.: 037/641 4421

e-mail: Eva.Ivanisova@uniag.sk

 

Uplatnenie absolventov

Študijné programy FBP SPU sú koncipované tak, aby jej absolventi mohli nájsť uplatnenie v širokej oblasti poľnohospodársko-potravinárskeho sektora. Podľa profilu jednotlivých programov sa absolventi môžu uplatniť v poľnohospodárskych a potravinárskych organizáciách, vo výskumných a šľachtiteľských ústavoch, v kontrolných a skúšobných organizáciách agropotravinárskeho komplexu, v podnikoch pre vnútorný a medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami, v úradoch územného plánovania a ochrany prírody, v štátnej správe národných parkov, v školstve a i. Profily absolventov jednotlivých študijných programov a ich uplatnenie sú zverejnené na internetovej stránke fakulty – http://www.fbp.uniag.sk/