FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA SPU V NITRE 

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,

tel.: 037/641 5386, 641 5384, mail: studfbp@uniag.sk,

http://www.fbp.uniag.sk

kontaktný mail: studfbp@uniag.sk

 

 Termín podania prihlášky na II. stupeň štúdia 

do 26.7.2020

Prijímacie konanie je bez osobnej účasti uchádzača!

 Termín zasadnutie prijímacej komisie 

31.7.2020 

 

Prijímacie konanie na II. stupeň štúdia na FBP SPU v Nitre sa uskutočňuje podľa §55, §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z, o vysokých školách,   v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre a Štatútu FBP SPU v Nitre.

 

 Požadované doklady:

 • - potvrdenie od lekára na prihláške alebo na výmennom lístku
 • - doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • - životopis,
 • - úradne overený diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu príp. potvrdenie o štátnej     skúške alebo o termíne konania štátnej skúšky

 

 Adresa na zaslanie dokladov:

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie

Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra

 

 Podmienky prijatia na inžinierske študijné programy na FBP SPU v Nitre

Základné podmienky prijatia na II. stupeň štúdium na FBP

 1. 1. Prijímacie konanie na inžiniersky stupeň štúdia na FBP SPU v Nitre sa uskutočňuje podľa §55, §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre a Štatútu FBP SPU v Nitre.
 2. 2. Základnou podmienkou prijatia študenta na inžinierske štúdium je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v rovnakom, alebo príbuznom študijnom odbore a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.

Ďalšie podmienky prijatia na II. stupeň štúdia na FBP

 1. 1. Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni, ktorí ukončili bakalárske prejavia najvyššiu mieru vedomostí a predpokladov na štúdium, a podpora takých študijných programov, kde je významný dopyt po absolventoch na trhu práce.
 2. 2. Uchádzačom, ktorí ukončili bakalárske štúdium na inej fakulte (resp. vysokej škole) ako na FBP SPU v Nitre, bude upresnený štúdium na FBP, budú prijímaní na základe dosiahnutých študijných výsledkov na prvom stupni vysokoškolského štúdia a výsledkov dosiahnutých na štátnej skúške.
 3. 3. Jednou z priorít FBP SPU v Nitre je zabezpečiť, aby sa na štúdium príslušného študijného programu dostali uchádzači, ktorí majú záujem študovať.
 4. 4. Záujemcovia o štúdium posielajú elektronickú prihlášku

 

 Poplatok za prijímacie konanie:

Výšky poplatkov za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na študijné programy FBP pre akademický rok 2020/2021 sú:

40 € (papierová prihláška) -  čiže papierový formulár, ktorý ste si zakúpili v ŠEVTe, alebo ste dostali v škole a pod. – tu odporúčame ako najvhodnejší spôsob úhrady POPLATKU internetbanking, príp. bankový prevod, NIE poštovou poukážkou.

38 € (elektronická prihláška) - POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške,

 

 Fakturačné údaje

POPLATOK za prijímacie konanie: cez internetbanking, príp. bankovým prevodom:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Pri realizácii úhrady e-prihlášky postupujte podľa pokynov v systéme pre e-prihlášku  

 • - číslo bankového účtu IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
 • - konštantný symbol (KS) 0558
 • - variabilný symbol (VS) 105900 /tento VS platí len pre papierovú formu prihlášky/
 • - špecifický symbol (ŠS) 105900721
 • - správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Názov príjemca platby:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

 

 Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Pri realizácii úhrady e-prihlášky postupujte podľa pokynov v systéme pre e-prihlášku  

 • - číslo bankového účtu IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
 • - BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
 • - konštantný symbol (KS) 0558
 • - variabilný symbol (VS) 105900 /tento VS platí len pre papierovú formu prihlášky/
 • - špecifický symbol (ŠS) 105900721
 • - správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Názov príjemca platby:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

 

Akreditované inžinierske študijné programy

Inžinierske štúdium – II. stupeň

Forma štúdia

Titul

Dĺžka štúdia

v rokoch

PP**

Agrobiotechnológie

denná

Ing.

2

20

Aplikovaná biológia

denná / externá

Ing.

2/3

30 / 10

Bezpečnosť a kontrola potravín

denná / externá

Ing.

2/3

60 / 20

Food control and safety*

denná

Ing.

2

15

Technológia potravín

denná

Ing.

2

40

* Štúdium v anglickom jazyku je spoplatnené podľa  Poriadku poplatkov SPU v Nitre.

** plánovaný počet študentov

Školné na externej platenej forme štúdia v akad. roku 2020/2021  je 600 €/ak. rok na študijných programoch: Aplikovaná biológia, Bezpečnosť a kontrola potravín.

Školné na dennej forme štúdia v akad. roku 2020/2021 je 1 200 €/ak. rok na študijnom programe : Food control and safety.

 

 Uplatnenie absolventov FBP

Študijné programy FBP SPU sú koncipované tak, aby jej absolventi mohli nájsť uplatnenie v širokej oblasti poľnohospodársko-potravinárskeho sektora. Podľa profilu jednotlivých programov sa absolventi môžu uplatniť v poľnohospodárskych a potravinárskych organizáciách, vo výskumných a šľachtiteľských ústavoch, v kontrolných a skúšobných organizáciách agropotravinárskeho komplexu, v podnikoch pre vnútorný a medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami, v úradoch územného plánovania a ochrany prírody, v štátnej správe národných parkov, v školstve a i. Profily absolventov jednotlivých študijných programov a ich uplatnenie sú zverejnené na internetovej stránke fakulty: https://fbp.uniag.sk/sk/ing-stupen/

 

 Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

Katedra technológie a kvality rastlinných produktov

tel.: 037/641 4421

e-mail: Eva.Ivanisova@uniag.sk