Študijný odbor: Potravinárstvo

Forma štúdia:

  • denná so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky
  • externá so štandardnou dĺžkou štúdia 5 rokov

Jazyk: slovenský

Profil absolventa

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia je pripravený na samostatnú tvorivú vedeckú činnosť a súvisiace aktivity v oblasti agropotravinárskeho výskumu, vývoja a vzdelávania. Ovláda vedecké metódy výskumu, vývoja, technologických postupov výroby zdravotne neškodných potravín a možnosti širšieho (aj nepotravinárskeho) využitia (zhodnocovania) poľnohospodárskych produktov a materiálov. V rámci doktorandského štúdia sú vytvorené podmienky pre zvládnutie odbornej terminológie aj vo svetovom jazyku s možnosťou študijných pobytov na zahraničných univerzitách a výskumných pracoviskách. Absolvent bude mať preto primerané dispozície uplatniť sa na trhu práce aj v európskom a svetovom priestore.

Uplatnenie absolventa

Absolvent doktorandského študijného programu Technológia potravín vedecky skúma, poznáva a prináša vlastné riešenia problémov z oblasti agropotravinárstva, týkajúcich sa optimalizácie výroby surovín a potravín, zužitkovania vedľajších produktov (bezodpadové technológie). Ovláda nové poznatky z aplikovanej chémie, fyziky, mikrobiológie,

špeciálnych potravinárskych technológií. Osvojí si zásady vedeckej práce, formulovania problémov a metód riešenia, ovláda problematiku výskumu, vývoja a výroby surovín a potravín, spracovania vedľajších produktov, právne a enviromentálne súvislosti a aspekty riešených problémov. Je schopný samostatne prezentovať výsledky svojej práce (publikačná a pedagogická aktivita). Absolvent sa uplatní vo vedecko-výskumnej a výchovno-vzdelávacej práci na univerzite (odborní asistenti) s možnosťou ďalšieho odborného rastu, v samostatnej výskumnej práci na výskumných ústavoch agropotravinárskeho zamerania a vo výrobných podnikoch a poradenských firmách v SR i v zahraničí.

Témy dizertačných prác

Študijný odbor Potravinárstvo

Študijný program TECHNOLÓGIA POTRAVÍN

Č.

TÉMA

ŠKOLITEĽ

FORMA ŠTÚDIA

 

1.

Marginálne rastlinné druhy ako perspektívny zdroj cenných látok pre inovatívne potravinové výrobky

prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Denná

 

 

2.

Vzťah obsahu akrylamidu a vizuálnym atribútom k technologickému postupu výroby vybraných pekárskych výrobkov pomocou štatistických metód

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

denná

3.

Procesmi indukované zmeny fyzikálno-chemických vlastností a zloženia kravského mlieka

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

denná

 

4.

Využitie antifungálnych vlastností  rastlinných silíc pri eliminácii pozberového plesnivenia vybraných druhov bobuľového ovocia a zeleniny

prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.

denná

 

 

5.

Zmeny obsahu potenciálne toxických prvkov a biologicky účinných látok v jedlých divorastúcich hubách v závislosti od spôsobu konzervovania

Ing. Július Árvay, PhD.

denná

 

6.

Validácia kávových šupiek (Cascary), ako perspektívneho zdroja biologicky aktívnych látok, využiteľných pri príprave inovatívnych potravín  

doc. Ing. Alica Bobková, PhD.

denná

 

7.

Inovácia aplikácie ovocných výpalkov vo výžive kurčiat a  ich vplyv na kvalitu mäsa

prof. Ing. Peter Haščík, PhD.

 

denná

 

8.

Mikrobiologická kvalita inovovaných potravín s prídavkom včelích produktov

doc. Ing. Simona Kunová, PhD.

denná/

externá

 

9

Inovácia procesu zrenia vybraných druhov zveriny

doc. Ing. Marek Bobko, PhD.

 

externá

 

10.

Špecifikácia markerov pre objektivizáciu profilov syrov s chráneným označením pôvodu v Slovenskej republike

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

 

externá

 

11.

Procesné zmeny  chemického zloženia v potravinových matriciach mäsových výrobkov  vo vzťahu ku kontrole kvality, bezpečnosti a autenticity potravín

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

 

externá

 

12.

Technologicko-nutričné a inovatívne  zmeny kvality zemiakových hranolčekov v procese fritovania

doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.

externá