Všeobecné informácie

Gestor:

Ing. Jozef Čapla, PhD.

Adresa:

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU, Tr. Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra

Tel.: 037/641 4371

Emaíl: jozef.capla@uniag.sk

Konzultácie: 13:30 - 15:00

 

PRAX

V profilovaní absolventov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia má nezastupiteľné miesto prax študentov. Cieľom praxe študentov je získať praktické vedomosti, potrebné návyky a technologickú zručnosť z výrobných a pracovných postupov i metód, ktoré tvoria súčasť študijného programu.

Prax študentov sprostredkováva spojenie fakulty s výrobnými, kontrolnými, riadiacimi a vedecko-výskumnými pracoviskami pričom získané poznatky absolventi praxe majú možnosť po ukončení štúdia uplatniť vo výrobnej a riadiacej sfére.

 

Rozdelenie praxe podľa jednotlivých stupňov je nasledovné pre všetky akreditované študijné programy:

Bakalárske študijné programy: Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie, Agropotravinárstvo, Bezpečnosť a kontrola potravín, Vinárstvo
Názov praxe: Prevádzková prax
Povinnosť absolvovania: 4. semester
Počet kreditov: 6
Dĺžka trvania: 4 týždne
Bakalársky študijný program: Potraviny a technológie v gastronómií
Názov praxe: Prevádzková prax v gastronómií I.
Povinnosť absolvovania: 2. semester
Počet kreditov: 4
Dĺžka trvania: 4 týždne
Názov praxe: Prevádzková prax v gastronómií II.
Povinnosť absolvovania: 4. semester
Počet kreditov: 8
Dĺžka trvania: 6 týždňov
Názov praxe: Prevádzková prax v gastronómií III.
Povinnosť absolvovania: 6. semester
Počet kreditov: 2
Dĺžka trvania: 1 týždeň
Inžinierske študijné programy: Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie, Bezpečnosť a kontrola potravín, Technológia potravín
Názov praxe: Odborná prax
Povinnosť absolvovania: 4. semester
Počet kreditov: 10
Dĺžka trvania: 6 týždňov

Seminár k praxi: povinne voliteľný predmet na I. stupni štúdia /2. semester/, počet kreditov 2, výmera za týždeň: 2/0

Vyhodnotenie praxe: Študent je povinný po ukončení praxe vypracovať písomnú správu.

Zápočet z praxe udeľuje pedagóg zodpovedný za prax.

 

Vyplnenú a podpísanú Dohodu o praxi treba zaslať klasickou poštou minimálne 1 týždeň pred nástupom na prax Ing. Jozefovi Čaplovi, PhD.

Správu z praxe aj s požadovanými potvrdeniami treba priniesť OSOBNE v priebehu zimného semestra nasledujúceho akademického roka.

Podpísanú dohodu si študent prevezme na oddelení pre štúdium a vzdelávanie FBP.