XI. Vedecká konferencie doktorandov

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulta biotechnológie a potravinárstva si Vás dovoľujú pozvať pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku (6.-12.novembra 2017) na Vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční v priestoroch FAPZ a FBP SPU v Nitre. Dátum bude upresnený.
 
Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia.
 
Tematické okruhy (sekcie):
Agrobiotechnológie,
Aplikovaná a molekulárna biológia,
Multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie a rozvoj vidieka
Rastlinná produkcia
Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu,
Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu,
Výživa ľudí
Živočíšna produkcia