Zloženie

Predsedníctvo a podpredsedníctvo spolku PASTEUR

Predseda- Ing. Michal Lenický
FBP 2.ročník III. stupeň štúdia
Štatutárnym orgánom spolku, má podpisové právo v súvislosti s činnosťou združenia. Zvoláva a vedie valné zhromaždenia, riadi činnosť a dohliada na plnenie zverených úloh jednotlivých podpredsedov.

Podpredseda pre vzdelávacie aktivity – Ing. Lucia Dianová
FBP, 2.ročník, III. stupeň štúdia
Zastrešuje vzdelávacie a populárno-náučné podujatia. Informuje členov spolku o dostupných kurzoch a iných doplnkových možnostiach vzdelávania. Vyhľadáva a propaguje grantové výzvy vzdelávacieho charakteru.

Podpredseda pre medzinárodné aktivity –Bc. Olha Balytská
FBP, 1.ročník III. stupeň štúdia
Sleduje a aktívne vyhľadáva dostupné ponuky stáží relevantné pre členov spolku a oboznamuje ich s nimi. Nadväzuje kontakt so zahraničnými študentmi. Pomáha so zabezpečovaním medzinárodnej účasti na organizovaných akciách.

Podpredseda pre športové a kultúrne aktivity – Ing. Matej Čech
FBP, 4.ročník, III. stupeň štúdia
Organizuje podujatia športového a kultúrneho charakteru. Aktívne vyhľadáva podujatia, na ktorých by sa spolok mohol zúčastniť a propagovať spolok a SPU.

Podpredseda pre prax a vzťahy s verejnosťou – Ing. Michal Mihal
FBP 3.ročník, III. stupeň štúdia
Komunikuje so zástupcami praxe a nadväzuje nové spolupráce. Oslovuje potenciálnych sponzorov. Zhromažďuje a šíri informácie o možnostiach praxe alebo práce.

Pokladník – Ing. Denis Bažány
FBP, 2.ročník, III. stupeň štúdia
Vedenie účtovníctva a správa financií.

Stanovy spolku
Zápisnice spolku
Správy o činnosti