Agrobiotechnológie

 

Profil absolventa

Absolvent získa vedomosti o podstate biologických procesov živých organizmov a mechanizmu ich regulácie. Oboznámi sa s ich praktickou aplikáciou v technologických procesoch. Je schopný samostatne riadiť niektoré technologické operácie a procesy, vykonávať priebežné laboratórne kontroly, vyhodnocovať získané analytické dáta a vyvodiť z nich príslušné uzávery.

Na základe absolvovania povinných a povinne voliteľných predmetov študijného plánu absolvent:

  • získa vedomosti o fyzikálnochemických a biologických zákonitostiach biochemických procesov živých organizmov, vrátane ich regulácie,
  • ovláda moderné biotechnologické metódy a postupy výroby biologicky a nutrične významných látok a produktov,
  • má vedomosti o ekonomických a právnych aspektoch biotechnológií,
  • absolvovaním praktických cvičení z príslušných predmetov a odbornej praxe získa schopnosti a zručnosti:
    • používať metódy, techniky a technológie kultivácie mikroorganizmov, somatických, reprodukčných buniek, pletív a orgánov, pre účely prípravy ekonomicky významných bioproduktov s vyššími úžitkovými parametrami pre ich špeciálne aplikácie
    • používať bioanalytické metódy a techniky izolácie, separácie a purifikácie biologicky aktívnych látok. Poznatky základných vedných disciplín vie tvorivo uplatniť v praxi
Uplatnenie absolventa

Absolventi majú dostatok teoretických vedomostí a praktických zručností, čo im umožňuje riadiť čiastkové technologické procesy a operácie. Sú schopní vykonávať kontroly v laboratóriách, podieľať sa na výskumnej činnosti a riadení výrobných biotechnologických procesov. Absolventi sú odborne spôsobilí vykonávať práce spojené s produkciou, izoláciou, separáciou a purifikáciou produktov, hodnotením ich kvality s použitím moderných fyzikálnochemických analytických metód. Dokážu spolupracovať s manažérmi výrobných organizácií a so špecialistami iných profesií v oblasti inovácie technologických liniek a výrobkov, ako aj v oblasti hodnotenia akostných parametrov kvality a marketingu.

Študijný plán
Kontakty

Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie

Ing. Beáta Zelenáková
tel.: 037/641 5386
Email: Beata.Zelenakova@uniag.sk

Ing. Katarína Gurčíková
tel.: 037/641 5384
Email: Katarina.Gurcikova@uniag.sk

Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami

Ing. Eva Ivanišová, PhD.,
Ústav potravinárstva FBP SPU v Nitre
tel.: 037/641 4421, e-mail: eva.ivanisova@uniag.sk