• Garant: doc. Ing. Ján Mareček, PhD.
  • Štúdium sa uskutočňuje v dennej forme.
Profil absolventa

Absolvent bude poznať faktory ovplyvňujúce formovanie kvality produkcie vrátane genotypu, pestovateľského prostredia, technológie pestovania a chovu hospodárskych zvierat. Získa znalosti o biochemických, chemických a fyzikálnych zmenách, procesoch prebiehajúcich v poľnohospodárskych produktoch ako počas ich tvorby, tak aj pri pozberovom ošetrovaní a skladovaní. Zvládne moderné spôsoby uskladnenia (úschovy) poľnohospodárskych produktov a potravín z hľadiska kvality a ekonomiky. Dokáže hodnotiť a analyzovať suroviny a potraviny z rôznych aspektov kvality v zmysle Zákona o potravinách SR a medzinárodných štandardov. Oboznámi sa s možnosťami spracovania a finalizácie poľnohospodárskej produkcie a jej výhodnejšieho speňažovania. Môže pokračovať v štúdiu inžinierskeho programu „Technológia potravín”, alebo v inom príbuznom študijnom programe.

Uplatnenie absolventa
  • potravinárske podniky a akciové spoločnostihlavne na úseku nákupu, skladovania
  • hodnotenia kvality surovín a výrobkov
  • poľnohospodárske podniky rôznych foriem, najmä s realizáciou spracovania produkcie
  • podniky služieb, kontrolné inštitúcie, poisťovníctvo a organizácie pre vnútorný
  • medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami