Aplikovaná biológia

 

Profil absolventa

Absolvent študijného programu Aplikovaná biológia ovláda zákonitosti podstaty biologických procesov živých organizmov na bunkovej a molekulovej úrovni, na úrovni organizmov, populácií a ekosystémov využiteľných v technologických procesoch výroby a hodnotenia poľnohospodárskych produktov,potravinárskych výrobkov, príbuzných biologických a environmentálnych odboroch.

Na základe absolvovania povinných a povinne voliteľných predmetov študijného plánu absolvent:

 • disponuje vedomosťami o mechanizmoch regulácie životných pochodov, metabolických a fyziologických procesov v mikrobiálnej, rastlinnej a živočíšnej bunke, vrátane biosyntézy metabolitov, regulačných, zásobných a konštitučných látok,
 • získa základné poznatky z ekológie a genetiky organizmov, toxikológie a právnych noriem,
 • dokáže využiť získané poznatky pri riešení problematiky v oblasti základného a aplikovaného biologického výskumu s rešpektom na ochranu a tvorbu životného prostredia, biodiverzitu, hygienu a humanizáciu v zmysle moderných trendov výskumu a platnej legislatívy EÚ a SR,
 • jeho odbornosť dotvárajú vedomosti z oblasti výpočtovej techniky a znalosti cudzích jazykov,
 • absolvovaním praktických cvičení z príslušných predmetov a odbornej praxe získa schopnosť a zručnosť:
  • používať metodologické postupy v oblasti biologických a chemických vedných disciplín aplikovateľných v rôznych oblastiach výroby a hodnotenia kvality produktov,
  • pracovať s prístrojmi používanými v základnom a aplikovanom biologickom výskume, s dôrazom na zručnosti v oblasti chemických, biochemických a mikrobiologických laboratórnych techník,
  • syntetizovať údaje v experimentálnom výskume a ich štatisticky vyhodnocovať,
  • na základe získaných výsledkov hľadať a navrhovať možné riešenia zadaných úloh a problémov.
Uplatnenie absolventa

Absolvent odboru má možnosť uplatnenia sa v kontrolných biologických a biochemických laboratóriách, vo výskumných a šľachtiteľských pracoviskách, semenárskych podnikoch, vo výrobných technologických prevádzkach v rezorte poľnohospodárstva, agropotravinárstva, pracoviskách štátnej správy zameraných na oblasť životného prostredia, v školstve, pracoviskách zameraných na využitie poznatkov z molekulárnej biológie, v organizáciách biologických služieb,v súkromnom sektore pri výrobe, distribúcii a predaji biologického materiálu a v plemenárskej práci pri usmerňovaní reprodukcie zvierat.

Študijný plán
Kontakty

Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie

Ing. Beáta Zelenáková
tel.: 037/641 5386
Email: Beata.Zelenakova@uniag.sk

Ing. Katarína Gurčíková
tel.: 037/641 5384
Email: Katarina.Gurcikova@uniag.sk

Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami

Ing. Eva Ivanišová, PhD.,
Ústav potravinárstva FBP SPU v Nitre
tel.: 037/641 4421, e-mail: eva.ivanisova@uniag.sk