Bezpečnosť a kontrola potravín

 

Profil absolventa

Absolvent ovláda problematiku všeobecných hygienických požiadaviek na podmienky, ktoré musia potravinárske podniky, sklady a predajne splniť, špeciálne hygienické požiadavky na hygienu výroby jednotlivých potravín, hygienu skladovania, prepravy apredaja potravín. Ovláda tiež základné legislatívne požiadavky v zmysle potravinárskej legislatívy SR a EÚ, systém HACCP, sanitačný program, metrologický program, ISO normy,štandardy kvality a bezpečnosti potravín, epidemiológiu a prevenciu alimentárnych ochorení a alergií z potravín a zásady správnej hygienickej praxe.

Na základe absolvovania povinných apovinnevoliteľných predmetov študijného plánu absolvent:

  • získa a pochopí zásady vnútorného (podnikového) systému hygieny, kontroly a bezpečnosti potravín
  • získa poznatky o zásadách vypracovania systému HACCP, vedenia dokumentácie, overovania a navrhovania nápravných opatrení a verifikácie v systéme HACCP,
  • dôkladne sa oboznámi so zásadami sanitácie, zostavovania sanitačného programu, výberu sanitačných prostriedkov a metód hodnotenia účinnosti sanitácie,
  • je schopný zabezpečovať školenia hygienického minima pracovníkov, kontrolu dodržiavania hygienického stavu prevádzok, dopravných prostriedkov a dodržiavanie hygienických zásad pracovníkmi,
  • vypracúva a zodpovedá za metrologický program, aplikáciu ISO noriem a štandardov kvality a bezpečnosti potravín (ISO 22 000),
  • aktualizuje posudky a špecifikácie k používaným pomocným surovinám, obalom a čistiacim a dezinfekčným prostriedkom,
  • používa moderné laboratórne metódy a prístroje na kontrolu potravín, kontrolu hygieny a sanitácie, na kontrolu prítomnosti alergénov v potravinách,
  • analyzuje príčiny nevyhovujúcich hygienických podmienok, mikrobiálnej kontaminácie, šírenia alimentárnych nákaz, nedržiavania kontroly na kritických bodoch vo výrobe,
  • organizuje pracovné operácie v oblasti zabezpečovania sanitácie a hygieny, metrológie, analýzy rizík, navrhovania nápravných opatrení, overovania systému HACCP, validácie a verifikácie procesov, vedenia dokumentácie
Uplatnenie absolventa

Absolventi sa uplatnia v potravinárskych podnikoch, pri predaji a distribúcii potravín ako manažéri pre hygienu a sanitáciu, manažéri pre riadenie rizika resp. manažéri pre kontrolu potravín. Uplatnenie nájdu aj v podnikoch zaoberajúcich sa sanitáciou a deratizáciou v potravinárstve, v poradenských a konzultačných firmách zaoberajúcich sa systémom HACCP, zavádzaním ISO noriem, aplikáciou legislatívy a štandardov kvality a bezpečnosti potravín a systémov manažmentu bezpečnosti potravín. Ďalšie uplatnenie nájdu v potravinárskom školstve, potravinárskom výskume, súkromných vzdelávacích zariadeniach a konzultačných a poradenských strediskách, akreditovaných laboratóriách, podnikových laboratóriách a podnikovej kontrole.

Študijný plán
Kontakty

Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie

Ing. Beáta Zelenáková
tel.: 037/641 5386
Email: Beata.Zelenakova@uniag.sk

Ing. Katarína Gurčíková
tel.: 037/641 5384
Email: Katarina.Gurcikova@uniag.sk

Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami

Ing. Eva Ivanišová, PhD.,
Ústav potravinárstva FBP SPU v Nitre
tel.: 037/641 4421, e-mail: eva.ivanisova@uniag.sk