Galéria dekanov

 

prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.

Funkčné obdobie: 2002 - 2011

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

V roku 1968 ukončil štúdia na Agronomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, zootechnický odbor. V rokoch 1968 – 1972 absolvoval vedeckú ašpirantúru vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre (CSc.), kde v rokoch 1980 – 1986 pôsobil ako vedúci oddelenia genetiky. V roku 1986 sa stal riaditeľom Medzinárodného laboratória živočíšnych biotechnológií krajín RVHP so sídlom v Nitre. V rokoch 1987 – 2000 pôsobil vo funkcii riaditeľa Ústavu genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat. V roku 2001 bol poverený zriadením Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. V roku 2002 i v nasledujúcom funkčnom období ho zvolili za dekana tejto fakulty (do roku 2010). V súčasnosti pôsobí na fakulte ako univerzitný profesor katedry fyziológie. V roku 1987 obhájil doktorskú dizertačnú prácu a bola mu udelená vedecká hodnosť „DrSc.“. V roku 1993 ho prezident Slovenskej republiky vymenoval za vysokoškolského profesora v odbore všeobecná zootechnika-genetika. Je autorom viac ako 400 vedeckých, odborných a popularizačných príspevkov, ktoré boli uverejnené u nás i v zahraničí. Je členom Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied, a nositeľom titulu „honoris profesor“ Univerzity prírodných a ekologických vied Vroclav, Poľsko.

______________________________________________________________________________________________________

 

 

prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.

Funkčné obdobie: 2011 - 2019

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Štúdium na Agronomickej fakulte VŠP v Nitre ukončil v roku 1972. Vedeckú ašpirantúru ukončil v roku 1978. Za docenta sa habilitoval v roku 1986 na VŠP v odbore všeobecná rastlinná výroba. V roku 2006 bol vymenovaný za profesora v odbore spracovanie poľnohospodárskych produktov. V rokoch 1996 – 1999 vykonával funkciu prorektora a bol členom vedeckej rady SPU. Po zriadení FBP v rokoch 2003 – 2006 bol jej prodekanom a členom jej vedeckej rady. V roku 2006 – 2010 bol prorektorom SPU a členom vedeckej rady, kde pokračoval aj po schválení novej vedeckej rady. Na návrh dekana Fakulty prírodných vied UKF sa v roku 2006 stal členom jej vedeckej rady. Od roku 2003 je členom komisie KEGA Ministerstva školstva SR. V roku 2008 sa stal členom redakčnej rady vedeckého časopisu Agrochémia. Bol garantom študijného programu na FBP SPU, členom spoločnej odborovej komisie v študijnom odbore Agrochémia a výživa rastlín. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa v minulosti orientoval na ekologické sústavy hospodárenia v oblasti Hornej Nitry, zaoberal sa sledovaním obsahu cudzorodých látok vo vode, pôde a rastlinných produktoch používaných v potravinárskom priemysle. Zároveň riadil pracovné kolektívy so zameraním na riešenie projektov VEGA a KEGA. Bol spoluriešiteľom mnohých projektov APVV.

______________________________________________________________________________________________________

 

 

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Funkčné obdobie: 2019 - súčasnosť

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

V rokoch 1989 – 1994 študoval na VŠP v Nitre odbor zootechnik so špecializáciou na genetiku a reprodukciu. V roku 2000 ukončil doktorandské štúdium v odbore všeobecná zootechnika. Od roku 2007 pôsobí na fakulte na pozícii docenta pre študijný odbor 5.2.25 Biotechnológie. V roku 2014 bol inaugurovaný za profesora pre študijný odbor 4.2.1 Biológia. Počas svojej kariéry absolvoval mnohé vzdelávacie programy v zahraničí. V súčasnosti je gestorom predmetov Fyziológia bunky, Imunobiológia, Fyziológia prežúvavcov, Bunkové regulácie, Molekulová fyziológia, Toxikológia živočíchov, Molekulová endokrinológia, Molekulová imunológia. Podieľal sa na výučbe predmetov Fyziológia reprodukcie HZ, Prevencia chorôb HZ, Biotechnológia reprodukcie, Prevencia porúch plodnosti, Imunológia, Endokrinológia, Fyziológia živočíchov, Patofyziológia živočíchov, Biológia živočíšnej produkcie, Mikrobiológia a parazitológia. Svoju vedeckú činnosť zameriava na oblasť stanovenia účinku toxických a prírodných biologicky aktívnych látok na funkčný prejav, oxidatívnu a antioxidačnú stabilitu buniek v in vitro podmienkach. Jeho vedecká činnosť je akceptovaná doma aj v zahraničí. V súčasnosti má viac ako 500 citácií v citačných indexoch WoS a SCOPUS. V minulosti pôsobil ako prodekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre pre ľudské zdroje, rozvoj a informačne technológie. Medzi jeho minulé a súčasné activity patria: Člen kolégia dekana FFBP SPU v Nitre. Podpredseda Vedeckej rady FBP SPU v Nitre. Člen komisie pre obhajobu PhD: Študijný odbor 4.2.3. Molekulárna biológia. Člen Slovenskej imunologickej spoločnosti. Člen European Food Safety Authority (EFSA) – Národná odborná vedecká skupina: Kontaminanty v potravinovom reťazci. Člen pracovnej skupiny MŠ VVŠ SR pre Aplikovaný výskum: Biotechnológie a biomedicíny. Člen Národného výboru na ochranu zvierat používaných na vedecké účely. Člen edičnej rady časopisov Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences (SR), Contemporary Agriculture (Srbsko). Pán profesor bol viceprezidentom, predsedom a členom organizačného výboru viacerých medzinárodných konferencií. Ako zodpovedný riešiteľ sa podieľal na riešení 3 VEGA projektov, 2 VEGA projektov, 1 APVV projektu a 3 medzinárodných projektov. Ako spoluriešiteľ sa podieľal na 14 projektoch. Pod jeho vedením úspešne ukončilo štúdium 9 doktorandov.