Študijný odbor: Biológia

Forma štúdia:

  • denná so štandardnou dĺžkou 4 roky
  • externá so štandardnou dĺžkou štúdia 5 rokov

Jazyk: slovenský

Profil absolventa

Absolvent dokáže tvorivo a samostatne riešiť problémy biologického výskumu a praktické úlohy molekulárnej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v molekulárnej biológii so zameraním na vybranú z jej subdisciplín a je schopný ich uplatňovať vo svojej činnosti: navrhovať a formulovať vedecké projekty, organizovať a viesť kolektív, orientovaný na ich riešenie, formulovať aplikačné a inovatívne projekty v oblasti molekulárnej biológie a riešiť ich v súlade s potrebami spoločnosti Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov fyziológie, mikrobiológie, molekulovej biológie, biochémie, genetiky, enzymológie, chemických a bioanalytických metód a techník. Absolvent ovláda

vedecké metódy, techniky a technológie mapovania genómu živých organizmov, izolácie génov, technológie konštrukcie produkčných biologických systémov, príprav rDNA a techniky génového inžinierstva. Je spôsobilý aplikovať najmodernejšie vedecké a technické postupy a prístupy s využitím moderných operačných systémov.

Uplatnenie absolventa

Absolvent dokáže tvorivo a samostatne riešiť problémy biologického výskumu a praktické úlohy molekulárnej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach a technikách výskumu živých systémov predovšetkým na molekulárnej úrovni. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja ako sú techniky a technológie mapovania genómu živých organizmov, izolácie génov, technológie konštrukcie produkčných biologických systémov, príprav rDNA, techniky génového inžinierstva. Dokáže pracovať s prístrojmi a materiálom používaným v základnom a aplikovanom biologickom výskume, analyzovať údaje získané v experimentálnom výskume. Výsledkami svojej tvorivej praktickej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale prispieva aj k ich aplikácii v biotechnológiách, v medicíne, poľnohospodárstve, lesníctve, farmakológii a pri ochrane životného prostredia.

Komisie dizertačných skúšok