Molekulárna biológia


Študijný odbor: 4.2.3 Molekulárna biológia

Forma štúdia: denná so štandardnou dĺžkou 4 roky
                      
                      externá so štandardnou dĺžkou štúdia 5 rokov
 
Profil absolventa:
Absolvent dokáže tvorivo a samostatne riešiť problémy biologického výskumu a praktické úlohy molekulárnej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém).

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v molekulárnej biológii so zameraním na niektorú z jej subdisciplín a je schopný ich uplatňovať vo svojej činnosti: navrhovať a formulovať vedecké projekty, organizovať a viesť kolektív, orientovaný na ich riešenie, formulovať aplikačné a inovatívne projekty v oblasti molekulárnej biológie a riešiť ich v súlade s potrebami
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov mikrobiológie, molekulovej biológie, biochémie, genetiky, enzymológie, chemických a bioanalytických metód a techník. Absolvent ovláda vedecké metódy, techniky a technológie mapovania genómu živých organizmov, izolácie génov, technológie konštrukcie produkčných biologických systémov, príprav rDNA, techniky génového inžinierstva cielenej modifikácie genómu tvorby transgenných organizmov a geneticky modifikovaných produkčných biologických systémov.

Je spôsobilý aplikovať najmodernejšie vedecké a technické postupy a prístupy s využitím moderných operačných systémov PC.