Molekulárna biológia

Študijný odbor: Biológia

Forma štúdia:

 • denná so štandardnou dĺžkou 4 roky
 • externá so štandardnou dĺžkou štúdia 5 rokov

Jazyk: slovenský

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
 
Študijný poradca: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Profil absolventa

Absolvent dokáže tvorivo a samostatne riešiť problémy biologického výskumu a praktické úlohy molekulárnej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v molekulárnej biológii so zameraním na vybranú z jej subdisciplín a je schopný ich uplatňovať vo svojej činnosti: navrhovať a formulovať vedecké projekty, organizovať a viesť kolektív, orientovaný na ich riešenie, formulovať aplikačné a inovatívne projekty v oblasti molekulárnej biológie a riešiť ich v súlade s potrebami spoločnosti Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov fyziológie, mikrobiológie, molekulovej biológie, biochémie, genetiky, enzymológie, chemických a bioanalytických metód a techník. Absolvent ovláda

vedecké metódy, techniky a technológie mapovania genómu živých organizmov, izolácie génov, technológie konštrukcie produkčných biologických systémov, príprav rDNA a techniky génového inžinierstva. Je spôsobilý aplikovať najmodernejšie vedecké a technické postupy a prístupy s využitím moderných operačných systémov.

Uplatnenie absolventa

Absolvent ŠP:

 • · môže svoje kompetencie uplatniť ako vedúci pracovník tvorivého výskumného tímu, ako samostatný vedecký pracovník na univerzitách, v akadémii vied, výskumných a vývojových pracoviskách, v štátnych orgánoch a orgánoch samospráv, v poradenských firmách a podobne.
 • · môže vykonávať expertné činnosti v oblasti mikrobiológie, biológie rastlín, živočíchov, toxikológie;
 • · nájde uplatnenie v laboratóriách zameraných na prípravu diagnostických súprav, farmák, výživových doplnkov a pod.
 • · je schopný zastávať expertné funkcie na úrovni národných ako aj európskych orgánov.

Povolania kde sa môžu uplatniť absolventi podľa Národnej sústavy povolaní (https://sustavapovolani.sk/):

 • · vysoké školy, stredné školy;
 • · zdravotnícke zariadenia;
 • · veterinárne kliniky;
 • · Ministerstvo životného prostredia SR;
 • · Pracoviská SAV v.v.i.

Absolventi ŠP sa môžu uplatniť v nasledovných povolaniach podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní:

 • · 1212004 Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov
 • · 1223002 Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe
 • · 2133999 Špecialista v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie) inde neuvedený
 • · 2143001 Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd
 • · 2310003 Odborný asistent vysokej školy
 • · 2422016 Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií
 • · 1112009 Riadiaci pracovník orgánu štátnej správy (úroveň sekcie)
 • · 1114006 Vedúci predstaviteľ profesijnej komory
 • · 1219011 Riadiaci pracovník (manažér) kvality
 • · 1223 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti výskumu a vývoja
 • · 1321001 Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe
 • · 2141001 Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe
Komisie dizertačných skúšok