• Garant: doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.
  • Štúdium sa uskutočňuje v dennej forme.
Profil absolventa

Absolvent profesijného študijného programu Potraviny a technológie v gastronómii ovláda problematiku zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe na všetkých stupňoch výroby, stravovania a predaja pokrmov a nápojov vrátane teplých a studených pokrmov, hotových jedál, termosterilizovaných polotovarov a pokrmov, šokovo chladených a mrazených pokrmov, lahôdkarských a cukrárskych výrobkov, zmrzliny, nápojov, pokrmov rýchleho občerstvenia, či tradičných pokrmov a jedál rešpektujúc najnovšie trendy. Dokáže aplikovať nové technológie a šetrné postupy úpravy potravín, pokrmov a hotových jedál. Vypracováva kritériá a postupy pre vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu potravín, pokrmov a hotových jedál, zodpovedá za kontrolu kvality vstupných surovín a hotových pokrmov, polotovarov a jedál. Je samostatný v riadiacich, rozhodovacích a kontrolných procesoch, zostavuje kalkulácie výrobkov a služieb, uzatvára kontrakty na dodávky domácich surovín, produktov a tovarov s garanciou kvality, čerstvosti a bezpečnosti.

Uplatnenie absolventa

Absolventi profesijného študijného programu Potraviny a technológie v gastronómii získajú vedomosti o nových technológiách umožňujúcich zachovanie nutričnej hodnoty potravín, nadobudnú informácie o hygienických zásadách pri výrobe a preprave pokrmov, získajú základy ekonomického a podnikateľského myslenia. Absolventi budú schopní vykonávať vysoko odborné činnosti pre gastronomické služby: nutrično-technologické, hygienické, prevádzkové (marketingové, obchodné, podnikateľské, riadiace) a kontrolné v rôznych pracovných pozíciách a právne organizačných formách ako zamestnanec, zamestnávateľ alebo podnikateľ. Výsledkom štúdia bude nadobudnutá kvalifikácia „Špecialista“ manažér cateringovej spoločnosti; manažér stravovacieho zariadenia; manažér výroby a predaja lahôdkarských a cukrárskych výrobkov vrátane zmrzliny; technológ výroby pokrmov a nápojov.