Názov a sídlo prijímateľa: SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a. s.; Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica

Názov projektu: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu (NUKLEUS)

Kód projektu v ITMS2014+: 313011V387

Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica, Vígľaš, Bátka, Smižany, Lužianky, Nitra, Bratislava – mestská časť Lamač

Druh projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Projekt je realizovaný v partnerstve:

· partner 1 - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

· partner 2 - DEWEX, s.r.o.

· partner 3 - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

· partner 4 - SPU v Nitre: Vedecko-výskumná činnosť projektu zastrešená fakultami FBP a FAPZ je realizovaná vo Výskumnom centre AgroBioTech, SPU v Nitre

Dátum realizácie projektu: 01.07.2019 – 31.12.2023

Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06

Maximálna výška NFP: 7 605 091,25 EUR

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

 

Strategický cieľ projektu

Cieľom projektu je dosiahnuť také výsledky výskumu a vývoja, ktoré budú mať potenciál pre ich využitie v praxi. Zlepšenie ekonomickej efektívnosti chovu dojníc na Slovensku tvorbou geneticky špičkových populácií dojníc s vysokou úžitkovosťou, kvalitou produkcie a dobrým zdravím.

 

Predmet výskumu

 • · molekulárno genetická diagnostika CSN2 genotypu v stádach hovädzieho dobytka,
 • · selekcia s ohľadom pozitívneho vplyvu špecifických mliečnych výrobkov na ľudské zdravie,
 • · identifikácia rozdielnosti v citlivosti spermií býkov rôznych plemien na prirodzenú kapacitáciu a kryokapacitáciu,
 • · využitie vplyvu vybraných biologicky aktívnych látok na bovinné spermie získané v rannom postpubertálnom období,
 • · kritériá pre genetickú kvalitu (vrátane znakov zdravia) populácií holštajnského a fleckvieh plemena,
 • · výskum inovatívnych postupov efektívnej tvorby geneticky cenných embryí (experimentálne ovplyvňovanie procesov maturácie, fertilizácie a kultivácie),
 • · optimalizácia odchovu geneticky najcennejších zvierat pri zachovaní vysokého zdravotného statusu a toku cenných génov z nukleusov do komerčných stád,
 • · stanovenie mikrobiologického profilu podstielacieho materiálu,
 • · identifikácia výskytu geneticky modifikovaných sójových bôbov a vedľajších krmív zo sójových bôbov (extrahované šroty, výlisky),
 • · identifikácia vzťahov medzi faktormi: živinové zloženie, fermentačné parametre, bachorová stráviteľnosť živín (OH, NDV, škrobu), bachorová degradovateľnosť NL a technológiou zberu, druhom/odrodou krmoviny, vegetačným štádiom, a lokalitou,
 • · identifikácia vzťahov medzi skupinami vzoriek na báze výživnej hodnoty v systéme frakcií sacharidov a bielkovín podľa CNCPS,
 • · návrh štandardného operačného postupu monitoring silážnej zrelosti krmovín.

 

Výstupy do praxe:

 • · asociačné analýzy medzi betakazeín genotypmi a jednotlivými skupinami priamych a nepriamych úžitkových vlastností HD,
 • · využiteľnosť výsledkov v klinických štúdiách vplyvu špecifických mliečnych výrobkov na ľudské zdravie,
 • · determinácia úloh špecifických voľných radikálov v procese kapacitácie a kryokapacitácie, predovšetkým v súvislosti s oxidatívnymi modifikáciami štruktúr geneticky a epigeneticky identifikovaných samčích reprodukčných buniek,
 • · výrazné zlepšenie genofondu, zdravia zvierat, kvality produkcie a ekonomickej efektívnosti výroby mlieka na Slovensku,
 • · metodický postup ošetrovania hnojovice pre zdravotne nezávadné podstielanie dojníc separátom garantujúcim zlepšenie welfare dojníc, obmedzenie výskytu mastitíd v stáde a produkciu kvalitného mlieka,
 • · databáza krmív pre zostavovanie a výpočet kŕmnych dávok so zohľadnením sacharidových a bielkovinových frakcií, bachorovej degradovateľnosti NL a stráviteľnosti NDV a jednoduchých sacharidov vrátane kinetiky,
 • · štandardný operačný postup monitoring silážnej zrelosti krmovín (kukurica a VRK) pre dosahovanie maximálnej kvalitatívnej úrovne z hľadiska výnosu stráviteľných ale aj využiteľných živín,
 • · identifikácia kandidátnych genomických biomarkerov,
 • · databáza experimentálnych primárnych dát s príslušnými metadátami.

 

Výskumná aktivita 1: Genotypovanie hovädzieho dobytka za účelom zvýšenia plodnosti a produkcie zdravších a zdraviu prospešných živočíšnych produktov

Partner 4 - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 • · Molekulárno genetická diagnostika CSN2 genotypu v stádach hovädzieho dobytka a následná selekcia s ohľadom pozitívneho vplyvu špecifických mliečnych výrobkov na ľudské zdravie.
 • · Identifikácia rozdielnosti v citlivosti spermií býkov rôznych plemien na prirodzenú kapacitáciu a kryokapacitáciu.
 • · Využitie vplyvu vybraných biologicky aktívnych látok na bovinné spermie získané v rannom postpubertálnom období s cieľom zabezpečenia vyššej protektivity samčích gamét pred stratou štrukturálnej i funkčnej kompetencie v dôsledku kryokapacitácie, oxidatívneho stresu a genetického pozadia plemenníka.

 

Publikácie ako výstup aktivity

 • · Kulig, D. - Matysiak, M. - Baldovská, S. - Štefániková, J. - Maruniaková, N. - Mňahončáková, E. - Paulen, O. - Kolesárová A. 2019. Screening of polyphenolic compounds from traditional medicinal herbs. In Journal of Microbiology,Biotechnology and Food Sciences, vol. 9 (special), pp. 487-491. (doi: 10.15414/jmbfs.2019.9.special.487-491 ). Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 12,5 %.
 •  
 • · Knížatová, N. - Massányi, M. - Tokárová, K. - Vizzari, F. - Massányi, P. - Ondruška, Ľ. - Lukáč, N. 2020. Effect of dietary supplementation with seaweed and polyphenols mixture on antioxidant status, concentration and motility of rabbit spermatozoa. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, vol. 10, no. 5, pp. 1-4 (e2179). ISSN 1338-5178. doi: doi.org/10.15414/jmbfs.2179. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 12,5 %.
 • · Kovacik, A., Tvrda, E., Jambor, T., Fulopova, D., Kovacikova, E., Hleba, L., ... & Massanyi, P. (2020). Cytotoxic effect of aminoglycoside antibiotics on the mammalian cell lines. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 1-8. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 20%.

 • · Benko, F., Hrnčiar, P., Lukáč, N., Kirchner, R., & Tvrdá, E. (2020). The in vitro Effect of Quercetin on the Oxidative Properties of Rat Testicular Tissue. Scientific Papers: Animal Science & Biotechnologies/Lucrari Stiintifice: Zootehnie si Biotehnologii, 53(2). Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 20%.

 • · Kolesárová, A., Džurňáková, V., Michalcová, K., Baldovská, S., Chrastinová, Ľ., Ondruška, Ľ., ... & Massányi, P. (2020). The Effect of Apricot Seeds on Microscopic Structure of Rabbit Liver. Journal of microbiology, biotechnology and food sciences, 10(2), 321-324. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 16,66 %.

 • · Jambor, T., Arvay, J., Ivanisova, E., Tvrda, E., Kovacik, A., Greifova, H., & Lukac, N. (2020). Investigation of the Properties and Effects of Salvia Officinalis L. on the Viability, Steroidogenesis and Reactive Oxygen Species (ROS) Production in TM3 Leydig Cells in Vitro. Physiological Research, 69(4), 661-673. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 25 %.

 • · Massanyi, M., Halo Jr, M., Strapakova, L., Slanina, T., Ivanič, P., Strapakova, E., ... & Massanyi, P. (2020). The effect of resorcinol on bovine spermatozoa parameters in vitro. Physiological Research, 69(4),675-686. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 16,66%.

 • · Halo, M., Strapáková, L., Massányi, M., Slanina, T., Ivanič, P., Strapáková, E., ... & Massányi, P. (2020). In Vitro Effect of Resorcinol on Bovine Spermatozoa in Process of Cryopreservation. Journal of microbiology, biotechnology and food sciences, 10(2), 325-328. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 20%.

 • · Tvrdá, E., Michalko, J., Arvay, J., Vukovic, N. L., Ivanišová, E., Ďuračka, M., ... & Kačániová, M. (2020). Characterization of the Omija (Schisandra chinensis) Extract and Its Effects on the Bovine Sperm Vitality and Oxidative Profile during In Vitro Storage. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2020. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 20%.

 • · Tvrdá, E., Frohnová, V., Kováč, J., & Kirchner, R. (2020). The effect of Naringenin on the Testicular Tissue Activity in Mice. Scientific Papers: Animal Science & Biotechnologies/Lucrari Stiintifice: Zootehnie si Biotehnologii, 53(2). Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 20%.

 • · Benko, F., Lenický, M., Lukáč, N., Tvrdá, E. (2021). Negative Impact of Cryopreservation and Cryodamage on Bovine Spermatozoa: A Review. In Slovak Journal of Animal Science, vol. 5, no. 3, pp. 151-156. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 100 %.

 • · Knížatová, N., Massányi, M., Tokárová, K., Vizzarri, F., Massányi, P., Ondruška, Ľ., Lukáč, N. (2021). Effect of dietary supplementation with seaweed and polyphenols mixture on antioxidant status, concentration and motility of rabbit spermatozoa. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, vol. 10, no. 5, e2179-e2179. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 12,5 %.

 • · Kolesárová, K., Michalcová, K., Roychoudhury, S., Baldovská, S., Tvrdá, E., Vašíček, J., Chrenek, P., Sanisló, Ľ., Křen, V. (2021). Antioxidative effect of dietary flavonoid isoquercitrin on human ovarian granulosa cells HGL5 in vitro. In Physiological Research. 2021 Sep 10. Online ahead of print. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 16,67 %.

 • · Tirpák, F., Greifová, H., Lukáč, N., Stawarz, R., Massányi, P. (2021). Exogenous Factors Affecting the Functional Integrity of Male Reproduction. In Life, vol. 11, no. 3, p. 213. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 16,67 %.

 • · Benko, F., Mohammadi-Sangcheshmeh, A., Ďuračka, M., Lukáč, N., & Tvrdá, E. (2022). In vitro versus cryo-induced capacitation of bovine spermatozoa, part 1: Structural, functional, and oxidative similarities and differences. Plos one, 17(10), e0276683. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 33,3 %.

 • · Tirpák, F., Halo, M., Tomka, M., Slanina, T., Tokárová, K., Błaszczyk-Altman, M., ... Lukáč, N. & Massányi, P. (2022). Sperm Quality Affected by Naturally Occurring Chemical Elements in Bull Seminal Plasma. Antioxidants, 11(9), 1796. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 33,3 %

 • · Benko, F., Fialková, V., Žiarovská, J., Ďuračka, M., Lukáč, N., & Tvrdá, E. (2022). In Vitro versus Cryo-Induced Capacitation of Bovine Spermatozoa, Part 2: Changes in the Expression Patterns of Selected Transmembrane Channels and Protein Kinase A. International Journal of Molecular Sciences, 23(23), 14646. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 33,3 %

 • · Benko, F., Duracka, M., Lukac, N., & Tvrda, E. (2022). Cryocapacitation and its association with oxidative features in cryopreserved bovine spermatozoa. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, e9268-e9268. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 100 %

 • · Banas, S., Duracka, M., Benko, F., Ziarovska, J., Lukac, N., & Tvrda, E. (2022). Epicatechin improves frozen sperm vitality by its antioxidant and cryoprotective actions. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, e9490-e9490. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 33,3 %

 • · Benko, F., Ďuračka, M., Baňas, Š., Lukáč, N., & Tvrdá, E. (2022). Biological Relevance of Free Radicals in the Process of Physiological Capacitation and Cryocapacitation. Oxygen, 2(2), 164-176. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 50 %

 • · Greifová, H., Jambor, T., Tokárová, K., Knížatová, N., & Lukáč, N. (2022). In Vitro Effect of Resveratrol Supplementation on Oxidative Balance and Intercellular Communication of Leydig Cells Subjected to Induced Oxidative Stress. Folia Biologica (Kraków), 70(1), 19-32. Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, NUKLEUS 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podiel projektu NUKLEUS: 12,5 %

 

 

 

 

Detail projektu na verejnej stránke www.itms2014.sk; https://www.itms2014.sk/projekt?id=1e2a3f5f-8505-4327-a27f-c59add12cb8c

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk