Aktuálne informácie

napísal

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vydáva nasledujúci príkaz: Na základe zasadnutia Vedenia univerzity dňa 9. 3. 2020 v súvislosti s predchádzaním vzniku a rizikom šírenia koronavírusu (ochorenie COVID-19): Prikazujem od 9. marca 2020 od 13.00 h do 22. marca 2020 prerušiť  výučbu študentov na všetkých stupňoch a formách štúdia (denná, externá).

napísal

Vládny kabinet podporil návrh, aby sa Slovensko stalo zakladajúcim členom výskumného konzorcia zaoberajúceho sa výživou a zdravím. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v materiáli, ktorý predložilo na dnešnú vládu, uvádza, že cieľom je vytvoriť digitálnu infraštruktúru.

napísal

Na slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre pred komisiou pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore 040201 – Všeobecná živočíšna produkcia sa konala obhajoba doktorskej dizertačnej práce prof. Ing. Marcela Capcarovej, PhD. na tému: „Funkčná účinnosť benefičných a toxických látok na živočíšny organizmus“.

napísal

V dňoch 7.2. – 21.2. 2020 sa na Katedre technológie a kvality živočíšnych produktov uskutočnil kurz Syrárstva v rozsahu 40 hodín. Odborným garantom kurzu bola doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako vzdelávací program ďalšieho vzdelávania pod číslom 3257/2018/14/3.

napísal

Fakulta biotechnológie a potravinárstva v piatok 7.2.2020 opäť privítala študentov stredných škôl z celého Slovenka aj zo zahraničia na pôde univerzity a v rámci Dňa otvorených dverí im sprostredkovala prehliadku jednotlivých katedier fakulty.