Agrobiotechnológie

Študijný odbor: Biotechnológie

Forma štúdia:

 • denná so štandardnou dĺžkou 4 roky
 • externá so štandardnou dĺžkou štúdia 5 rokov

Jazyk: slovenský

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
 
Študijný poradca: doc. Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Profil absolventa

Absolvent ŠP:

 • · môže svoje kompetencie uplatniť ako vedúci pracovník tvorivého výskumného tímu, ako samostatný vedecký pracovník na univerzitách, v akadémii vied, výskumných a vývojových pracoviskách, v štátnych orgánoch a orgánoch samospráv, v poradenských firmách a podobne.
 • · môže vykonávať expertné činnosti v oblasti priemyselných, pôdohospodárskych, potravinárskych, medicínskych a environmentálnych biotechnológiách.
 • · nájde uplatnenie v laboratóriách zameraných na biotechnologické postupy využitím poznatkov z biochémie, molekulovej biológie, mikrobiológie, enzymológie, bioinžinierstva vrátane kultivácií buniek a tkanív, chemických a bioanalytických metód a techník,
 • · je schopný zastávať expertné funkcie na úrovni národných ako aj európskych orgánov.

V súlade so sústavou povolaní absolvent sa uplatní ako:

 • · 122 - riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti výskumu a vývoja
 • · 1223001 - riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie
 • · 1223002 - riadiaci pracovník (manažér) v oblasti výskumu a vývoja inde neuvedený
 • · V súlade so Štatistickou klasifikáciou zamestnaní sa absolvent môže uplatniť ako:
 • · 1112009 Riadiaci pracovník orgánu štátnej správy (úroveň sekcie)
 • · 1112010 Poradca prezidenta, predsedu vlády, ministra, najvyššieho predstaviteľa ústredného štátneho orgánu
 • · 1112012 Vedúci kancelárie, sekretariátu ústredného štátneho orgánu
 • · 1114005 Vedúci predstaviteľ zamestnávateľskej asociácie a zväzu
 • · 1114006 Vedúci predstaviteľ profesijnej komory
 • · 1120005 Predseda družstva
 • · 1219010 Technický riaditeľ
 • · 1219011 Riadiaci pracovník (manažér) kvality
 • · 1223 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti výskumu a vývoja
 • · 1321001 Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe
 • · 2141001 Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe
 • · 2310003 Odborný asistent vysokej školy
 • · 2133 - Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
 • · 2133001 - Krajinný ekológ, geoekológ
Uplatnenie absolventa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov mikrobiológie, molekulárnej biológie, biochémie, enzymológie, bioinžinierstva. chemických a bioanalytických metód a techník. Ovláda experimentálne práce s kultiváciou rôznych kultúr a druhov živých organizmov a funkčnosti a konštrukčných vlastností výrobných biotechnologických systémov. Je spôsobilý aplikovať najmodernejšie vedecké a technické postupy a prístupy využitím poznatkov chemického inžinierstva, bioinžinierstva, strojníckych disciplín pre modelovanie a simuláciu biotechnologických procesov využitím moderných operačných systémov. Absolvent ovláda zásady vedeckej práce, je schopný samostatne experimentálne pracovať, tvorivo predkladať nové metodické riešenia a aplikačné možnosti využitia vedeckých prínosov v spoločenskej praxi a pre rozvoj študijného odboru. Osvojí si zásady etickej a spoločenskej stránky vedeckej práce, prezentácie výsledkov, rozvoja študijného odboru biotechnológie, ďalej právnych a environmentálnych aspektov aj v celosvetovom kontexte.

Komisie dizertačných skúšok