Študijný odbor: Biotechnológie

Forma štúdia:

  • denná so štandardnou dĺžkou 4 roky
  • externá so štandardnou dĺžkou štúdia 5 rokov

Jazyk: slovenský

Profil absolventa

Absolvent ovláda metódy základného a aplikovaného biotechnologického výskumu. Má rozsiahle odborné vedomosti  z oblastí biochémie, molekulovej biológie, mikrobiológie, enzymológie, bioinžinierstva vrátane kultivácií buniek a tkanív, chemických a bioanalytických metód, ktoré mu slúžia ako základ pre optimalizáciu existujúcich biotechnologických postupov, alebo nových, inovatívnych riešení v priemyselných, pôdohospodárskych, potravinárskych a environmentálnych biotechnológiách. 

 Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru biotechnológie. Aplikuje vlastné zistenia teoretickej analýzy a komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti rastlinných, živočíšnych, mikrobiálnych, potravinárskych a environmentálnych biotechnológiách. Na základe vlastných výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy, ako aj aplikačné možnosti využitia vedeckých prínosov v spoločenskej praxi. 

 Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov biotechnologického výskumu. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím vo vednom odbore biotechnológie.

Uplatnenie absolventa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov mikrobiológie, molekulárnej biológie, biochémie, enzymológie, bioinžinierstva. chemických a bioanalytických metód a techník. Ovláda experimentálne práce s kultiváciou rôznych kultúr a druhov živých organizmov a funkčnosti a konštrukčných vlastností výrobných biotechnologických systémov. Je spôsobilý aplikovať najmodernejšie vedecké a technické postupy a prístupy využitím poznatkov chemického inžinierstva, bioinžinierstva, strojníckych disciplín pre modelovanie a simuláciu biotechnologických procesov využitím moderných operačných systémov. Absolvent ovláda zásady vedeckej práce, je schopný samostatne experimentálne pracovať, tvorivo predkladať nové metodické riešenia a aplikačné možnosti využitia vedeckých prínosov v spoločenskej praxi a pre rozvoj študijného odboru. Osvojí si zásady etickej a spoločenskej stránky vedeckej práce, prezentácie výsledkov, rozvoja študijného odboru biotechnológie, ďalej právnych a environmentálnych aspektov aj v celosvetovom kontexte.

Komisie dizertačných skúšok