Agrobiotechnológie

Študijný odbor: 6.1.18 Agrobiotechnológie

Forma štúdia: denná so štandardnou dĺžkou 4 roky
 
                      externá so štandardnou dĺžkou štúdia 5 rokov

Profil absolventa:
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov mikrobiológie, molekulárnej biológie, biochémie, enzymológie, bioinžinierstva. chemických a bioanalytických metód a techník. Ovláda experimentálne práce s kultiváciou rôznych kultúr a druhov živých organizmov a funkčnosti a konštrukčných vlastností výrobných biotechnologických systémov.

Je spôsobilý aplikovať najmodernejšie vedecké a technické postupy a prístupy využitím poznatkov chemického inžinierstva, bioinžinierstva, strojníckych disciplín pre modelovanie a simuláciu biotechnologických procesov využitím moderných operačných systémov.