Cena dekana FBP SPU v Nitre

napísal (počet komentárov: 0)

Obrázok zobrazuje grafiku loga Fakulty biotechnológie a potravinárstva

Na online zasadnutí Kolégia dekana Dňa 14. decembra 2021 prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, slávnostne odovzdal ocenenia – Cenu dekana za rok 2020 pracovníkom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o budovanie a rozvoj FBP SPU v Nitre, prispeli k rozvoju vzdelanosti a vedy na Slovensku, významnou mierou sa podieľali na rozvoji spolupráce FBP SPU v Nitre s inými vzdelávacími a výskumnými inštitúciami doma a v zahraničí alebo dosiahli významné výsledky v jednotlivých oblastiach činnosti fakulty.

Cena dekana za rok 2020 bola udelená v 5 kategóriách 7 osobnostiam. Cena dekana za rok 2020 v kategórii Mladá vedecká osobnosť roka bola udelená Ing. Tomášovi Jamborovi, PhD. z Ústavu aplikovanej biológie za publikáciu Endocrine-disrupting chemicals rapidly affect intercellular signaling in Leydig cells v časopise Toxicology and applied pharmacology (IF: 4,219). Cena dekana za rok 2020 v kategórii Publikácie v najrenomovanejších vedeckých časopisoch v odbore biotechnológie bola udelená Ing. Jaromírovi Vašíčkovi, PhD. z Ústavu biotechnológie za publikáciu Combined approach for characterization and quality assessment of rabbit bone marrow-derived mesenchymal stem cells intended for gene banking v časopise New biotechnology (IF: 5,079). Cena dekana za rok 2020 v kategórii Publikácie v najrenomovanejších vedeckých časopisoch v odbore biológia bola udelená Ing. Júliusovi Árvayovi, PhD. z Ústavu potravinárstva za publikáciu Fruit exerts in vitro antimicrobial activity and protects against in vitro and in vivo oxidative stress v časopise Foods Online (IF: 4,350). Cena dekana za rok 2020 v kategórii Publikácie v najrenomovanejších vedeckých časopisoch v odbore potravinárstvo bola udelená Ing. Eve Ivanišovej, PhD. z Ústavu potravinárstva za publikáciu Influence of abiotic stress factors on the antioxidant properties and polyphenols profile composition of green barley (Hordeum vulgare L.) v časopise International journal of molecular sciences. (IF: 5,923). Cena dekana za rok 2020 v kategórii Vedecké práce s najvyšším počtom vedeckých ohlasov podľa SCI bola udelená Ing. Eve Tvrdej, PhD. z Ústavu aplikovanej biológie, ktorej publikácia Bibliometrics: tracking research impact by selecting the appropriate metrics uverejnená v časopise Asian journal of andrology (IF: 2,996) bola v roku 2020 citovaná 39 krát a citácie boli registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS. Cena dekana za rok 2020 v kategórii Osobnosť roka za významnú národnú a medzinárodnú úspešnosť v projektoch s najvyšším príjmom finančných prostriedkov na FBP bola udelená prof. Ing. Adriane Kolesárovej, PhD. z Ústavu aplikovanej biológie, ktorá v roku 2020 koordinovala 6 národných a medzinárodných projektov v celkovej sume 228 636 Eur: medzinárodné projekty 149 202 Eur (EIT Food Hub, EIT Food RIS CELs, Erasmus+ KA2 Strategické projekty, Dunajská stratégia DS-FR) a národné projekty 79 434 eur (APVV, VEGA). Cena dekana za rok 2020 v kategórii Osobnosť roka za vývoj a inovácie bola udelená doc. Ing. Tatiane Bojňanskej, CSc. z Ústavu potravinárstva za európsky patent Long life pastry for specific nutritional purposes and method of its production, EP 3491925 a národný patent Trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely a spôsob jeho výroby, patent č. 288733.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 

Ísť späť