FBP sa zapojila do riešenia 2 projektov v rámci výzvy Dlhodobého strategického výskumu ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

napísal (počet komentárov: 0)

Fakulta biotechnológie a potravinárstva sa prostredníctvom výzvy na podporu Dlhodobého strategického výskumu ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, (KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06) zapojila do riešenia 2 projektov – 1. projekt s názvom Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood a 2. projekt s názvom Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu.

V rámci dopytovo orientovaného projektu s názvom Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood bude SPU v Nitre, ako hlavný partner na projekte spolupracovať s partnermi - Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, McCarter, a.s., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Slovenská technická univerzita v Bratislave, TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Celková schválená suma oprávnených výdavkov žiadateľa je 10 413 650,78 €, z toho žiadaná výška NFP je 9 813 468,31 €. Cieľom projektu bude prostredníctvom vedeckovýskumných činností, rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť témam v oblasti vývoja kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín a ich následného environmentálneho a energetického spracovania. Dôsledkom vykonaných vedeckovýskumných činností bude potenciál pre využitie získaných poznatkov v zmysle udržateľného zdravia konzumentov 21. storočia s prihliadnutím na vulnerabilné skupiny obyvateľov, pričom šírenie výsledkov bude realizované prioritne prostredníctvom výučby a publikovania vedeckých článkov. Nosnou znalostnou oblasťou je potravinárska technológia.

V rámci dopytovo orientovaného projektu s názvom Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu budú SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s., ako hlavný partner spolupracovať s partnermi ako sú Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, DEWEX, s.r.o., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. Vedeckovýskumná činnosť projektu v rámci SPU v Nitre bude zastrešená fakultami FBP a FAPZ a realizovaná vo Výskumnom centre AgroBioTech. Celková schválená suma oprávnených výdavkov žiadateľa je 8 438 924,87 €, z toho žiadaná výška NFP je 7 605 091,22 €. Strategickým cieľom projektu je zlepšenie ekonomickej efektívnosti chovu dojníc na Slovensku tvorbou geneticky špičkových populácií dojníc s vysokou úžitkovosťou, kvalitou produkcie a dobrým zdravím. Špecifickými cieľmi projektu sú: 1) Inovatívne chovateľské postupy chovov dojníc s ohľadom na súčasné potreby a trendy (genofond, welfare, zdravie, kvalitná produkcia) – udržateľné chovateľské systémy hospodárskych zvierat. 2) Inovatívne technologické postupy manipulácie, spracovania výroby v primárnej produkcii (implementácie biohospodárskych princípov, využitie kogeneračného tepla z odpadu v primárnej produkcii – zvýšenie pridanej hodnoty primárnej produkcie a implementácia biohospodárstva a obehového hospodárstva). 3) Živočíšne produkty zohľadňujúce potreby spotrebiteľov i výrobcov na kvalitu a bezpečnosť (non GMO mlieko, A2 mlieko) – zvýšenie konkurencieschopnosti a adaptability agropotravinárskeho sektora. Projektovým manažérom za SPU v Nitre je prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Späť