FOODINOVO záverečný projektový míting

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 22. -24.11.2023 sa uskutočnil na pôde Ústavu potravinárstva, FBP SPU v Nitre záverečný míting projektu ERASMUS + s názvom: Inovácia štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory s ohľadom na digitalizáciu výučby( FOODINOVO).

Projekt sa riešil predchádzajúce 3 roky a boli do neho zapojené Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Veterinárna univerzita v Brne a Poľnohospodárska univerzita v Krakove. Súčasťou projektu bola príprava 96 dvojjazyčných študijných materiálov – prezentácií, videí a skrípt. Taktiež boli pripravené spoločné materiály v jednotnej podobe o študijných programoch na jednotlivých univerzitách.

V rámci projektu sa realizovali 2 intenzívne kurzy pre študentov všetkých stupňov štúdia, prvý bol zameraný na produkciu a bezpečnosť živočíšnych produktov na UVLF Košice a druhý bol zameraný na produkciu a bezpečnosť rastlinných produktov na VETUNI Brno.

Vytvorené materiály budú bezplatne k dispozícií študentom a vedeckým pracovníkom na partnerských univerzitách ako aj pre širokú verejnosť.

Ísť späť