Seminár: "KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN: AKTUÁLNE TRENDY SYSTÉMOV RIADENIA A KONTROLY POTRAVÍN"

napísal (počet komentárov: 0)

V Inštitúte znalostného pôdohospodárstva a inovácií v Nitre sa dňa 8. novembra 2023 konal odborný seminár s názvom "KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN: AKTUÁLNE TRENDY SYSTÉMOV RIADENIA A KONTROLY POTRAVÍN", určený pre odbornú verejnosť a študentov. Organizovala ho Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, konkrétne Ústav potravinárstva. Napriek prestávke z dôvodu protipandemických opatrení sa seminára zúčastnilo takmer 84 účastníkov z praxe a takmer 60 študentov stredných škôl a FBP SPU v Nitre.

Na úvod všetkých prítomných privítali odborný garant celej akcie, profesor Ing. Jozef Golian, Dr., a dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, profesor Ing. Norbert Lukáč, PhD., ktorý seminár otvoril. Prodekanka pre vzdelávanie, doc. Ing. Alica Bobková, PhD., účastníkov seminára informovala o možnostiach štúdia na fakulte.

Na podujatí boli podané informácie o projekte Erasmus+ SK01-KA203-078333 FOODINOVO a projektu ERASMUS+ 2022-1-SK01-KA220-HED-000087766 INGUPS, ktorých cieľmi je príprava nových medzinárodných študijných materiálov v oblasti potravinárstva a gastrónomie.

Následný program seminára bol bohatý na rôzne odborné témy:

  • - Predstavenie projektu „Food Quality in Digital Age č. 22230075 financovaný Vyšehradským medzinárodným fondom“. "Kvalita potravín v digitálnom veku" je medzinárodná iniciatíva, ktorá sa snaží uľahčiť digitálnu transformáciu v poľnohospodárskom a najmä potravinárskom sektore v regiónoch Vyšehradskej štvorky a Balkánu, prostredníctvom integrácie odborných znalostí a skúseností piatich univerzít. Doc. Ing. M. Kročko, PhD. pozval prítomných účastníkov odborného seminára k registrácii v databáze zainteresovaných strán a k spolupráci na projektových aktivitách ako sú napr. účasť na vzdelávacích alebo informačných aktivitách, vedecká a výskumná spolupráca a pod.
  • - Aktuálne zmeny v potravinovej legislatíve – Ing. Denisa Petrakovičová, povereneá generálna riaditeľka sekcie potravinárstva a obchodu MPaRV SR,
  • - Posudzovanie certifikačných orgánov na certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti potravín - Ing. Jaroslav Remža, PhD., vedúci certifikačných orgánov a oveerovateľov SNAS, Bratislava,
  • - Označenia pôvodu - garant kvality alebo istota exportu? Mgr. Matúš Medvec, MBA, predseda ÚPV, Banská Bystrica,
  • - IFS Food 8: čo očakávať od novej verzie normy, Ing. Miroslav Šuška, konateľ QUALIFOOD s.r.o., Šumperk,
  • - Monitorovanie fyzikálnych veličín v potravinárskom priemysle, Ing. Bohdana Hrbáčková OK SERVIS BIOPro Praha,
  • - Zaujímavé mikrobiologické nálezy v potravinách, MVDr. Lenka Cabanová, PhD.,vedúca odboru hygieny potravín VPÚ Dolný Kubín,
  • - Impedančné prietokové cytometrie - overenie účinnosti čistiacich postupov v potravinárskom priemysle - Ing. Tomáš Černý OK SERVIS BIOPro Praha,
  • - Vývoj sanitácie a bezoplachové systémy a Sanitácia membrán - Ing. Milan Umrian, Ecolab s.r.o., Žilina.

So srdečnou vďakou sa obraciame na všetkých prednášajúcich, účastníkov a organizátorov tohto skvelého seminára. Vaša prítomnosť a aktívna účasť prispeli k výnimočnému dňu plnému odborných poznatkov. Tešíme sa na budúce stretnutia, kde môžeme opäť zdieľať naše vášne a záujmy v oblasti kvality a bezpečnosti potravín.

Ísť späť