Smútočné oznámenie

napísal (počet komentárov: 0)

Zomrel docent Pavol Bajči

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás 28. januára 2021 vo veku 93 rokov navždy opustila významná vedecká a pedagogická osobnosť SPU v Nitre doc. Ing. Pavol Bajči, CSc.

Doc. P. Bajči sa narodil 13.11.1927 vo Veličnej na Orave. Po štúdiu na Poľnohospodárskej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach v roku 1952 pôsobil ako asistent na Ústave poľnohospodárskej technológie VŠPLI. Po rozdelení školy v Košiciach a presťahovaní jej časti do Nitry, pôsobil na Katedre agrochémie. V roku 1966 bol menovaný za docenta pre odbor Skladovanie so základmi technológie. V roku 1968 sa stal prodekanom AF VŠP, z tejto funkcie bol však v roku 1970 z politických dôvodov v normalizačnom období odvolaný a v roku 1974 musel z VŠP odísť. Pôsobil na Výskumnom a šľachtiteľskom ústave v Bučanoch. Na desať rokov mal zakázanú publikačnú činnosť.

Na VŠP v Nitre sa vrátil v roku 1990. Bol zakladateľom študijného odboru Technológia skladovania a spracovania poľnohospodárskych produktov. V rokoch 1990-1993 pôsobil ako vedúci katedry na Katedre mliekarstva a technológie poľnohospodárskych produktov a po jej rozdelení na Katedre skladovania a spracovania rastlinných produktov AF VŠP až do odchodu do dôchodku v roku 1993. V tomto období aktívne pôsobil v Zväze pestovateľov cukrovej repy, na SPU ako predseda štátnicových komisií, oponent dizertačných a habilitačných prác.

Počas svojej plodnej vedeckej a pedagogickej kariéry publikoval množstvo odborných a vedeckých príspevkov z oblasti pestovania, spracovania a skladovania plodín, najmä cukrovej repy a jej spracovania. Bol členom vedeckých rád viacerých výskumných ústavov a vedeckých spoločností.

V roku 2007 za celoživotnú prácu dostal od Ministerstva pôdohospodárstva SR Zlatú medailu za mimoriadne zásluhy o rozvoj, prezentáciu a propagáciu slovenského pôdohospodárstva. Rektor SPU mu udelil Zlatú medailu za pedagogickú, vedeckú a organizátorskú činnosť.

V doc. Pavlovi Bajčim strácame vynikajúceho odborníka a pedagóga našej alma mater, ale predovšetkým priateľského človeka a kolegu, plného optimizmu, so širokým rozhľadom a otvoreným srdcom.

 

Česť jeho pamiatke.

 

Kolektív Katedry technológie a kvality rastlinných produktov

 

Ísť späť