Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2015

napísal (počet komentárov: 0)

V mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK si Vás dovoľujem srdečne pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou

Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2015,

ktorá sa  bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave  

v stredu 22. apríla 2015

Študenti bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce, a tiež seba ako osobnosť.  Na ŠVK budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty,  Cena prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách, ale aj ceny komerčných firiem. Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.

Viac informácií najete na stránke http://fns.uniba.sk/studium/svk/

Späť