XVI. vedecká konferencia „Bezpečnosť a kontrola potravín“

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 28. -29.3.2019 sa v PARK hoteli v Piešťanoch uskutočnila  XVI. vedecká konferencia „Bezpečnosť a kontrola potravín“. Konferencie sa zúčastnilo 231 účastníkov zo Slovenska, českej republiky, Poľska a Ruska. Pozitívom je, že každoročne sa zvyšuje počet účastníkov najmä z praxe. Na konferencii odznelo 35 prednášok a bolo elektronickou formou prezentovaných 95 posterov. Na konferencii bola prezentovaná aj najnovšia prístrojová technika ako napr. multiparametrový systém pre imunologické testovanie patogénov v potravinách, analyzátor pre kontrolu kvality mliekarenských výrobkov a ďalších potravinárskych výrobkov, prístroj na meranie kvalitatívnych parametrov mlynského priemyslu, prístroj na stanovenie počtu somatických buniek v mlieku digitálny mikroskop umožňujúci vykonávať presné merania priamo v mikroskope, prístroj na kontrolu zvyškových plynov.

Zaujímavé boli aj jednotlivé bloky prednášok. V prvom bloku prednášok ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., hovoril o kontrolách v súvislosti s poľským mäsom a úradnými kontrolami potravín v SR za rok 2018. Ústredný riaditeľ Státni veterinárni správy ČR MVDr. Zbyněk Semerád sa zameral na bezpečnosť potravín v ČR v roku 2018 a Ústredný riaditeľ České zemédelské a potravinářske inspekce v Brne Ing. Martin Klanica predstavil výsledky kontroly kvality potravín. V druhom bloku sa riditeľ SVU v Olomouci doc. MVDr. Ján Bardoň, Ph.D., venoval problematike vankomycín rezistentných enterokokov vo vzťahu k bezpečnosti potravín. V bloku zameranom na analytické metódy v potravinárstve prednášky dvoch kolegýň z Moskvy zamerané na antimikrobiálny potenciál zložiek izolovaných z mäsového priemyslu. V bloku venovanom inováciám potravinárskych výrobkov predstavil Ing. Ján Dureso spoločnosti McCarter rastlinné alternatívy v potravinárskom priemysle. Veľmi zaujímavé boli aj prezentácie zástupcov firiem, firma OK Servis BioPro predstavila NIR analyzátor na kontrolu parametrov kvality v potravinárskom priemysle.

Druhý deň prednášok bol venovaný bezpečnosti a kontrole potravín rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu. Odzneli zaujímavé prednášky z oblasti charakterizácie mikrobiálnej zložky vo výrobe vína pomocou molekulárno-biologických metód, analýzy piva, chemického zloženia vajec, morfologickej analýzy peľov a medov, hodnotenia procesov zrenia syrov a pod. K jednotlivým príspevkom bola ja bohatá diskusia.

Spoločenský večer poskytol priestor na neformálnu diskusiu a rozširovanie kontaktov medzi účastníkmi. Okrem toho mali účastníci možnosť ochutnať vína z Hontianskeho regiónu, ovocné destiláty, medovinu a medové pivo,

Konferencia má svoje špecifiká, ktoré lákajú jednak záujemcov z univerzít ale aj z praxe, kontrolnej sféry, laboratórií a štátnych inštitúcii.

 

Späť