XVII. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre

napísal (počet komentárov: 0)

Vo štvrtok 25. apríla 2019 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na Fakulte biotechnológie a potravinárstva konala v poradí XVII. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou.

Konferenciu otvorili a účastníkov konferencie privítali dekan FBP prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. a prodekanka FBP pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doc. Ing. Alica Bobková, PhD. Po otvorení konferencie sa konalo rokovanie v sekciách, kde študenti prezentovali výsledky svojej vedeckej práce.

XVII. vedecká konferencia študentov bola súťažnou prezentáciou najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci individuálnych a kolektívnych vedeckých prác študentov. O čo najlepšie umiestnenie sa v 5 sekciách uchádzalo 51 prác, medzi ktorými bolo aj 7 prác zo zahraničných univerzít (University of Rzeszów, Pedagogical University of Cracow, Univerzita Karlova v Prahe, Szent István University Budapest). Trom najlepším prácam študentov FBP z každej sekcie bolo udelené mimoriadne štipendium vo výške 100 eur (1. cena), 70 eur (2. cena) a 50 eur (3. cena). V sekciách boli ďalej poukážkou na nákup kníh ocenené práce za „Vedecký prínos pre prax“. Študentom, ktorí obsadili prvé miesta bude ako cena udelené ročné predplatné časopisov Naše pole a Slovenský chov.

Každý aktívny účastník konferencie dostal diplom za účasť na konferencii. Práce prezentované na vedeckej konferencii boli publikované v recenzovanom zborníku abstraktov online (https://sites.google.com/site/studentconferencefbfs/student-conference-of-fbfs).

 

VÝSLEDKY

SEKCIA: Kvalita a spracovanie surovín a potravín rastlinného pôvodu

1. miesto: Bc. Martina Czakóová

Technologický a nutričný profil vybraných druhov káv

školiteľ: Ing. Eva Ivanišová, PhD., Katedra technológie a kvality rastlinných produktov, FBP SPU v Nitre

2. miesto: Bc. Marek Horňák

Hodnotenie kvality čokolád vyrobených s prídavkom liečivých rastlín

školiteľ: Ing. Eva Ivanišová, PhD., Katedra technológie a kvality rastlinných produktov, FBP SPU v Nitre

3. miesto: Bc. Matej Čech

Možnosti využitia ovsa čierneho v pekárskom priemysle

školiteľ: Ing. Eva Ivanišová, PhD., Katedra technológie a kvality rastlinných produktov, FBP SPU v Nitre

Vedecký prínos práce pre prax:

Bc. Dávid Majerčík

Výroba ovocných sirupov s prídavkom bylinných extraktov

školiteľ: doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD., Katedra technológie a kvality rastlinných produktov, FBP SPU v Nitre

 

SEKCIA: Kvalita a spracovanie surovín a potravín živočíšneho pôvodu

1. miesto: Bc. Anna Šebová

Vývoj a hodnotenie jogurtov ochutených medovicovým medom

školiteľ: doc. Ing. Margita Čanigová, CSc., Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov FBP SPU v Nitre

2. miesto: Bc. Tomáš Vlčko

Identifikácia živočíšnych druhov vo vybraných príkrmoch s obsahom mäsa

školiteľ: prof. Ing. Jozef Golian, Dr., Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre

3. miesto: Bc. Silvia Panáková

Výskyt a zastúpenie mikroskopických húb v procese výroby a skladovania peľových konzerv

školiteľ: Ing. Zuzana Mašková, PhD., Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre

Vedecký prínos práce pre prax:

Bc. Lukáš Jurčaga

Vysledovateľnosť produktov z národného plemena Oravka

školiteľ: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD., Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre

 

SEKCIA: Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca

1. miesto: Bc. Frederika Tlčiková

Vplyv vybraných rastlinných silíc z rastlín čeľade Lauraceae na rast kmeňov Botrytis cinerea

školiteľ: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD., Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre

2. miesto: Bc. Veronika Roobová

Vplyv vybraných rastlinných silíc z rastlín čeľade Lamiaceae na rast kmeňov Botrytis cinerea

školiteľ: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD., Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre

3. miesto: Bc. Katarína Gumanová

Bezpečnosť kávy vo vzťahu k ochoreniu Diabetes mellitus

školiteľ: doc. Ing. Alica Bobková, PhD., Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre

Vedecký prínos práce pre prax:

Bc. Patrícia Macková

Konsenzuálny prístup vyhodnotenia dát a porovnanie k bodovým systémom na vybraných symetrických modeloch v senzorickej analýze

školiteľ: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD., Katedra technológie a kvality rastlinných produktov, FBP SPU v Nitre

 

SEKCIA: Aplikovaná biológia I.

1. miesto: Bc. Filip Benko

Endokrinná charakterizácia samčieho reprodukčného systému ZDF potkanov v in vivo a in vitro podmienkach

školiteľ: Ing. Eva Tvrdá, PhD., Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre

2. miesto: Bc. Rudolf Dupák

Vplyv mykotoxínov na bunkovú líniu HT-29

školiteľ: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

3. miesto: Bc. Katarína Hanzalíková

Štúdium druhov rodu Rhizopus

školiteľ: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD., Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre

Vedecký prínos práce pre prax:

Bc. Monika Chylová

Molekulárno-genetická analýza génu KERA v 4 rodinách s výskytom ochorenia Cornea plana

školiteľ: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc., Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre a školiteľ špecialista: Ing. Ľubica Ďuďáková, PhD., Laboratoř pro studium vzácných nemocí, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Prahe

 

SEKCIA: Aplikovaná biológia II. a Agrobiotechnológie

1. miesto: Bc. Michaela Petrovičová

Indukovaná bakteriospermia kohútích ejakulátov

školiteľ: Ing. Eva Tvrdá, PhD., Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre

2. miesto: Bc. Alexandra KRISTOVÁ

Genetická variabilita kukurice hodnotená pomocou mikrosatelitných analýz

školiteľ: doc. Ing. Želmíra Balážová, PhD., Katedra biochémie a biotechnológie FBP SPU v Nitre

3. miesto: Michal LENICKÝ

Vplyv bakteriocenózy na kvalitu morčacích spermií

školiteľ: Ing. Eva Tvrdá, PhD., Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre

Vedecký prínos práce pre prax:

Bc. Lucia GALOVIČOVÁ

Využitie hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF MS Biotyper na analýzu profilu biofilmu Stenotrophomonas maltophilia po aplikácii koriandrovej silice

školiteľ: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre

 

doc. Ing. Jana Maková, PhD.

organizačný výbor konferencie

 

Späť