BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

1. Agropotravinárstvo (APb)

2. Aplikovaná biológia (ABb)

3. Agrobiotechnológie (ABTb)

4. Bezpečnosť a kontrola potravín (BKb)

5. Potraviny a technológie v gastronómii (PTGb)

__________________________________

Študijné plány

Viď Študijná príručka

__________________________________

Profil a uplatnenie absolventa

Študijný program: AGROPOTRAVINÁRSTVO (APb)

Garant študijného programu: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, PhD.

Profil absolventa

Absolvent bude poznať faktory ovplyvňujúce formovanie kvality produkcie vrátane genotypu, pestovateľského prostredia, technológie pestovania a chovu hospodárskych zvierat. Získa znalosti o biochemických, chemických a fyzikálnych zmenách, procesoch prebiehajúcich v poľnohospodárskych produktoch ako počas ich tvorby, tak aj pri pozberovom ošetrovaní a skladovaní. Zvládne moderné spôsoby uskladnenia (úschovy) poľnohospodárskych produktov a potravín z hľadiska kvality a ekonomiky. Dokáže hodnotiť a analyzovať suroviny a potraviny z rôznych aspektov kvality v zmysle Zákona o potravinách SR a medzinárodných štandardov. Oboznámi sa s možnosťami spracovania a finalizácie poľnohospodárskej produkcie a jej výhodnejšieho speňažovania. Môže pokračovať v štúdiu inžinierskeho programu „Technológia potravín”, alebo v inom príbuznom študijnom programe.

Uplatnenie absolventa
 • potravinárske podniky a akciové spoločnosti – hlavne na úseku nákupu, skladovania
 • hodnotenia kvality surovín a výrobkov
 • poľnohospodárske podniky rôznych foriem, najmä s realizáciou spracovania produkcie
 • podniky služieb, kontrolné inštitúcie, poisťovníctvo a organizácie pre vnútorný
 • medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami

Študijný program: APLIKOVANÁ BIOLÓGIA (ABb)

Garant študijného programu: prof. Ing. Soňa Javoreková,CSc.

Profil absolventa

Absolvent študijného programu Aplikovaná biológia ovláda zákonitosti podstaty biologických procesov živých organizmov na bunkovej a molekulovej úrovni, na úrovni organizmov, populácií a ekosystémov využiteľných v technologických procesoch výroby a hodnotenia poľnohospodárskych produktov,  potravinárskych výrobkov, príbuzných biologických  a environmentálnych odboroch.

Na základe absolvovania povinných a povinne voliteľných predmetov študijného plánu absolvent:

 • disponuje  vedomosťami  o mechanizmoch regulácie životných pochodov, metabolických a fyziologických  procesov v mikrobiálnej, rastlinnej a živočíšnej bunke, vrátane biosyntézy metabolitov, regulačných, zásobných a konštitučných látok,
 • získa základné poznatky z ekológie a genetiky organizmov, toxikológie a právnych noriem,
 • dokáže využiť získané poznatky pri riešení problematiky v oblasti základného a aplikovaného biologického výskumu s rešpektom na ochranu a tvorbu životného prostredia, biodiverzitu, hygienu a humanizáciu v zmysle moderných trendov výskumu a platnej legislatívy EÚ a SR,
 • jeho odbornosť  dotvárajú vedomosti z oblasti výpočtovej techniky a znalosti cudzích jazykov.
 • absolvovaním praktických cvičení z príslušných predmetov a odbornej praxe získa schopnosť a zručnosť:
 • používať metodologické postupy v oblasti biologických a chemických  vedných disciplín aplikovateľných v rôznych  oblastiach výroby a hodnotenia kvality produktov,
 • pracovať s prístrojmi používanými v základnom a aplikovanom biologickom výskume, s dôrazom na zručnosti v oblasti chemických, biochemických a mikrobiologických laboratórnych  techník,
 • syntetizovať údaje v experimentálnom výskume a ich štatisticky vyhodnocovať,
 • na základe získaných výsledkov hľadať a navrhovať možné riešenia zadaných úloh a problémov.
Uplatnenie absolventa

Absolvent odboru  má možnosť uplatnenia sa  v kontrolných  biologických a biochemických laboratóriách, vo výskumných a šľachtiteľských pracoviskách, semenárskych podnikoch, vo výrobných technologických prevádzkach v rezorte poľnohospodárstva, agropotravinárstva, pracoviskách štátnej správy zameraných na oblasť životného prostredia, v školstve, pracoviskách zameraných na využitie poznatkov z  molekulárnej biológie, v organizáciách biologických služieb,  v súkromnom sektore pri výrobe, distribúcii a predaji biologického materiálu a v plemenárskej práci pri usmerňovaní reprodukcie zvierat.

Študijný program: AGROBIOTECHNOLÓGIE (ABTb)

Garant študijného programu: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Profil absolventa

Absolvent získa vedomosti o podstate biologických procesov živých organizmov a mechanizmu ich regulácie. Oboznámi sa s ich praktickou aplikáciou v technologických procesoch. Je schopný samostatne riadiť niektoré technologické operácie a procesy, vykonávať priebežné laboratórne kontroly, vyhodnocovať získané analytické dáta a vyvodiť z nich príslušné uzávery.

Na základe  absolvovania povinných a povinne voliteľných  predmetov študijného plánu absolvent:

 • získa vedomosti o fyzikálno – chemických a biologických zákonitostiach biochemických procesov živých organizmov, vrátane ich regulácie.
 • ovláda moderné biotechnologické metódy a postupy výroby biologicky a nutrične významných látok a  produktov
 • má vedomosti o ekonomických a právnych aspektoch biotechnológií.
 • absolvovaním praktických cvičení z príslušných predmetov a odbornej praxe získa schopnosti a zručnosti:
 • používať metódy, techniky  a technológie kultivácie  mikroorganizmov, somatických, reprodukčných buniek, pletív a orgánov,  pre účely prípravy ekonomicky významných bioproduktov s vyššími úžitkovými parametrami pre ich špeciálne aplikácie
 • používať bioanalytické metódy a techniky izolácie, separácie a purifikácie biologicky aktívnych látok. Poznatky základných vedných disciplín vie tvorivo uplatniť v praxi
Uplatnenie absolventa

Absolventi majú dostatok teoretických vedomostí a praktických zručností, čo im umožňuje riadiť čiastkové technologické procesy a operácie. Sú schopní vykonávať kontroly v laboratóriách, podieľať sa na výskumnej činnosti a riadení výrobných biotechnologických procesov. Absolventi sú odborne spôsobilí vykonávať práce spojené s produkciou, izoláciou, separáciou a purifikáciou produktov, hodnotením ich kvality s použitím moderných fyzikálno – chemických analytických metód. Dokážu spolupracovať s manažérmi výrobných organizácií a so špecialistami iných profesií v oblasti inovácie technologických liniek a výrobkov, ako aj v oblasti hodnotenia akostných parametrov kvality a marketingu.

Študijný program: BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN (BKb)

Garant študijného programu: doc. Ing. Alica Bobková, PhD.

Profil absolventa

Absolvent ovláda problematiku  všeobecných hygienických požiadaviek na podmienky, ktoré musia potravinárske podniky, sklady a predajne splniť, špeciálne hygienické požiadavky na hygienu výroby jednotlivých potravín, hygienu skladovania, prepravy a predaja potravín. Ovláda tiež základné legislatívne požiadavky v zmysle potravinárskej legislatívy SR a EÚ, systém HACCP, sanitačný program, metrologický program, ISO normy,  štandardy kvality a bezpečnosti potravín, epidemiológiu a prevenciu alimentárnych ochorení a alergií z potravín a zásady správnej hygienickej  praxe.

Na základe absolvovania povinných a povinne voliteľných predmetov študijného plánu absolvent:

 • získa a pochopí zásady vnútorného (podnikového) systému hygieny, kontroly a bezpečnosti potravín
 • získa poznatky o zásadách vypracovania  systému HACCP, vedenia dokumentácie, overovania a navrhovania nápravných opatrení a verifikácie v systéme HACCP,
 • dôkladne sa oboznámi so zásadami sanitácie, zostavovania sanitačného programu, výberu sanitačných prostriedkov a metód hodnotenia účinnosti sanitácie,
 • je schopný zabezpečovať školenia hygienického minima pracovníkov, kontrolu dodržiavania hygienického stavu prevádzok, dopravných prostriedkov a dodržiavanie hygienických zásad pracovníkmi,
 • vypracúva a zodpovedá za metrologický program, aplikáciu ISO noriem a štandardov kvality a  bezpečnosti potravín (ISO 22 000),
 • aktualizuje posudky a špecifikácie k používaným pomocným surovinám, obalom a čistiacim a dezinfekčným prostriedkom,
 • používa moderné laboratórne metódy a prístroje na kontrolu potravín, kontrolu hygieny a sanitácie, na kontrolu prítomnosti alergénov v potravinách,
 • analyzuje príčiny nevyhovujúcich hygienických podmienok, mikrobiálnej kontaminácie , šírenia  alimentárnych nákaz, nedržiavania kontroly na kritických bodoch vo výrobe,
 • organizuje pracovné operácie v oblasti  zabezpečovania sanitácie a hygieny, metrológie, analýzy rizík, navrhovania nápravných opatrení, overovania systému HACCP, validácie a verifikácie procesov, vedenia dokumentácie
Uplatnenie absolventa

    Absolventi sa uplatnia v potravinárskych  podnikoch, pri predaji a distribúcii potravín ako manažéri pre hygienu a sanitáciu, manažéri pre riadenie rizika resp. manažéri  pre kontrolu potravín. Uplatnenie nájdu aj v podnikoch zaoberajúcich sa sanitáciou a deratizáciou v potravinárstve, v poradenských a konzultačných firmách zaoberajúcich sa systémom HACCP, zavádzaním ISO noriem, aplikáciou legislatívy a štandardov kvality a bezpečnosti potravín a systémov manažmentu bezpečnosti potravín. Ďalšie uplatnenie nájdu v potravinárskom školstve, potravinárskom výskume, súkromných vzdelávacích zariadeniach a konzultačných a poradenských strediskách, akreditovaných laboratóriách, podnikových laboratóriách a podnikovej kontrole.

 

Študijný program: POTRAVINY A TECHNOLÓGIE V GASTRONÓMII (PTGb)

Garant študijného programu: doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.

Profil absolventa:

Absolvent profesijného študijného programu Potraviny a technológie v gastronómii ovláda problematiku zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe na všetkých stupňoch výroby, stravovania a predaja pokrmov a nápojov vrátane teplých a studených pokrmov, hotových jedál, termosterilizovaných polotovarov a pokrmov, šokovo chladených a mrazených pokrmov, lahôdkarských a cukrárskych výrobkov, zmrzliny, nápojov, pokrmov rýchleho občerstvenia, či tradičných pokrmov a jedál rešpektujúc najnovšie trendy. Dokáže aplikovať nové technológie a šetrné postupy úpravy potravín, pokrmov a hotových jedál. Vypracováva kritériá a postupy pre vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu potravín, pokrmov a hotových jedál, zodpovedá za kontrolu kvality vstupných surovín a  hotových pokrmov, polotovarov a jedál. Je samostatný v riadiacich, rozhodovacích a kontrolných procesoch, zostavuje kalkulácie výrobkov a služieb, uzatvára kontrakty na dodávky domácich surovín, produktov a tovarov s garanciou kvality, čerstvosti a bezpečnosti.

Uplatnenie absolventa

Absolventi profesijného študijného programu Potraviny a technológie v gastronómii získajú vedomosti o nových technológiách umožňujúcich zachovanie nutričnej hodnoty potravín, nadobudnú informácie o hygienických zásadách pri výrobe a preprave pokrmov, získajú základy ekonomického a podnikateľského myslenia. Absolventi budú schopní vykonávať vysoko odborné činnosti pre gastronomické služby: nutrično-technologické, hygienické, prevádzkové (marketingové, obchodné, podnikateľské, riadiace) a kontrolné v rôznych pracovných pozíciách a právne organizačných formách ako zamestnanec, zamestnávateľ alebo podnikateľ. Výsledkom štúdia bude nadobudnutá kvalifikácia „Špecialista“ – manažér cateringovej spoločnosti; manažér stravovacieho zariadenia; manažér výroby a predaja lahôdkarských a cukrárskych výrobkov vrátane zmrzliny; technológ výroby pokrmov a nápojov.