Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiú

Názov projektu:

Centrum excelentnosti pre bielo – zelenú biotechnológiu
Druh projektu: dopytovo-orientovaný projekt
  Projekt je realizovaný v partnerstve
Doba realizácie: 9/2010- 5/2013
Kód ITMS: 26220120054

Strategický cieľ projektu:

Skvalitnenie podmienok pre realizáciu špičkového základného výskumu v oblasti „Bielo-Zelenej Biotechnológie“ vytvorením špičkového centra excelentnosti

Špecifické ciele projektu:

  • Vybudovanie formálnej štruktúry centra excelentnosti a zabezpečenie jeho dlhodobej udržateľnosti
  • Vybavenie centra excelentnosti špičkovou prístrojovou technikou a modernou IKT infraštruktúrou
  • Integrácia centra excelentnosti do medzinárodných sietí a realizácia excelentného výskumu v spolupráci s  výskumnými a vývojovými pracoviskami sveta
Celkové oprávnené výdavky: 1 299 900 €
Výška schváleného NFP: 1 299 900 €
Projektový manažér za SPU v Nitre: doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.

 

Centrum excelentnosti pre bielo-zelené biotechnológie sa nachádza v RI-pavilóne SPU v Nitre, v priestoroch Katedry biochémie a biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva.

Ide o jedinečné výskumné pracovisko, pozostávajúce z viacerých laboratórií, vybavených špičkovou prístrojovou technikou. Centrum bolo budované v rámci  riešenia projektu operačného programu Výskum a vývoj ITMS 26220120054, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Žiadateľom projektu a zodpovednou riešiteľskou inštitúciou bol Chemický ústav SAV v Bratislave, partnerom SPU v Nitre. Centrum excelentnosti vytvorilo priaznivé podmienky na bezprostrednú spoluprácu výskumu so spoločenskou a hospodárskou praxou, čo umožňuje efektívny prenos vedeckých poznatkov do praxe.

 

Jednotlivé laboratória sú rozdelené do nasledovných oblastí:

  • Analytické laboratóriá
  • Biotechnologické laboratóriá
  • Laboratórium genetiky
  • Laboratórium spracovania biomasy

 

Bližšie informácie o jednotlivých laboratóriách a ich prístrojovom vybavení nájdete v prílohe:

Centrum excelentnosti pre bielo-zelené biotechnológie