Čestní doktori

Ignác Hoza

DOCTOR HONORIS CAUSA | IGNÁC HOZA

Na návrh vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre bola prof. Ing. Ignácovi Hozovi, CSc., rektorovi Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 20. novembra 2008 udelená čestná hodnosť doctor honoris causa za mimoriadne aktivity v pedagogike, výskume a presadzovaní autority FBP SPU v medzinárodnom meradle. 

Ignác Hoza sa narodil 30. decembra v Zlíne, v Českej republike. Absolvoval Fakultu potravinárskej a biochemickej technológie Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe (1967). Kariéru vysokoškolského pedagóga a výskumníka spojil s vysokými školami vojenského zamerania, na ktorých pôsobil vo funkciách docenta a vysokoškolského profesora. Bol rektorom Vysokej vojenskej školy pozemného vojska vo Vyškove. Neskôr pôsobil ako dekan Technologickej fakulty Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne (UTB) a rektor tejto univerzity. Jeho odborné zameranie je spojené so štúdiom lipidov, nukleových kyselín a metabolizmom, ako aj s hygienickými aspektmi stravovania príslušníkov ozbrojených síl a krízovým manažmentom. Jeho spolupráca s SPU je spojená s tvorbou učebných plánov, spoluprácou vo výskume potravín (koordinátor spoločných programov), so študijnými programami pre doktorandov a výberovými prednáškami pre študentov FBP.,

 

Laszlo Bardos

DOCTOR HONORIS CAUSA | LÁSZLÓ BÁRDOS

Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre udelila titul Doctor honoris causa prof. Lászlóovi Bárdosovi, DVM, PhD., z Univerzity sv. Štefana v Gödöllő v Maďarsku, za aktívnu spoluprácu pri rozvoji univerzity a osobný prínos k realizácii medzinárodnej vedeckej spolupráce. Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila 22. mája 2013.

 

 

 

 

 

 

Ivan Kreft

DOCTOR HONORIS CAUSA | IVAN KREFT

Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na návrh Vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva udelila titul Doctor honoris causa akademikovi prof. Dr. M.Sc. Ivanovi Kreftovi, Ph.D., z Ústavu výživy v Ľubľane, Slovinsko, za aktívnu spoluprácu pri rozvoji univerzity a osobný prínos k realizácii vedeckej spolupráce. Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila 15. júna 2017.

Akademik Ivan Kreft je uznávaným odborníkom v oblasti genetiky a fyziológie rastlín, výskumu tkanivových kultúr. Je autorom prvej slovinskej vysokoškolskej učebnice genetiky, priekopníkom elektroforetických analýz pre výskum genetického polymorfizmu. Jeho vedecký prínos spočíva v prehĺbení základného poznania v odbore genetických a fyziologických aspektov zvyšovania potravinárskej kvality plodín (pohánka, jačmeň, pšenica, kukurica, tekvica,...). Podieľal sa na vývoji a zlepšovaní metód výskumu distribúcie sekundárnych metabolitov, mikroprvkov, bielkovín, škrobu, vlákniny, ako aj ultraštrukturálnej charakteristiky semien. Ako vedúci vedeckých tímov objavil epigenetické vplyvy proteínov obsahujúcich selén v procesoch bunkového dýchania hrachu a pohánky. Je priekopníkom, propagátorom a popularizátorom pestovania pohánky a jej využitia vo výžive ľudí. S SPU spolupracuje už dlhodobo, ako zahraničný expert sa spolupodieľal aj na budovaní Výskumného centra AgroBioTech.