História fakulty

Charakteristika a poslanie

Fakulta biotechnológie a potravinárstva vznikla v roku 2002. Rozhodnutím Akreditačnej komisie vlády SR zo dňa 21. - 24. 5. bolo schválené zriadenie Fakulty biotechnológie a potravinárstva pri SPU v Nitre.

Dňom 26.6.2002 bolo Ministerstvom školstva na základe žiadosti rektora SPU v Nitre priznané dokladom číslo 1302-6a/2002 právo konať všetky činnosti spojené so zriadenou fakultou.

Na základe tohto rozhodnutia bola vypracovaná koncepcia rozvoja fakulty a dňom 1. januára 2003 Fakulta biotechnológie a potravinárstva zahájila svoju činnosť.

V dňoch 13.-15.11.2002 sa uskutočnili voľby do Akademického senátu FBP, a prvé zasadnutie AS FBP sa uskutočnilo 25.11.2002, na ktorom sa zvolil predseda AS, podpredsedovia a členovia komisií AS. Predsedom AS FPB sa stala doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.

Voľby dekana fakulty sa uskutočnili dňa 17.12.2002. Na základe volieb senátu bol za kandidáta na tento post zvolený Prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc., ktorý bol rektorom SPU inaugurovaný za dekana FBP.

Poslaním fakulty je výchova a príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov, biologických, chemických, technologických a ekonomických vied orientovaných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Hlavným cieľom je dosiahnutie biologickej a technologickej integrity systému "poľnohospodársky produkt - potravina".

Fakulta organizuje vzdelávanie v akreditovanom trojstupňovom štúdiu (bakalárske, inžinierske, doktorandské). V trojročnom bakalárskom a dvojročnom inžinierskom štúdiu je vzdelávací program zložený z povinných základných teoretických a odborných predmetov a voliteľných predmetov zvoleného študijného odboru. Tento systém zabezpečuje flexibilitu štúdia a prispieva autoprofilácii poslucháča. Štúdium na bakalárskom stupni sa končí štátnou bakalárskou skúškou a obhajobou záverečnej bakalárskej práce a priznaním titulu bakalár - Bc. Inžinierske štúdium sa končí štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba diplomovej práce a absolventovi sa priznáva titul inžinier - Ing. V inžinierskom štúdiu odboru technológia potravín si študijné zameranie volí každý študent podľa príslušnej špecializácie, ktorú predstavuje súbor odborných predmetov a zvolená téma diplomovej práce.