INŽINIERSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

1. Technológia potravín (TNi)

 • Garant: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
 • Štúdium sa uskutočňuje v dennej forme.

2. Agrobiotechnológie (ATi)

 • Garant: doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
 • Štúdium sa uskutočňuje v dennej forme.

3. Aplikovaná biológia (ABi)

 • Garant: prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
 • Štúdium sa uskutočňuje v dennej a externej forme.

4. Bezpečnosť a kontrola potravín (BKi)

 • Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
 • Štúdium sa uskutočňuje v dennej a externej forme.

5. Food Safety and Control (FSCi)

 • Graduator of the study program: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
 • Study plan FSCi

______________________________________

Študijné plány

Viď Študijná príručka

______________________________________

Profil a uplatnenie absolventa

Študijný program : TECHNOLÓGIA POTRAVÍN (TNi)

Garant študijného programu : prof. Ing. Janette Musilová, PhD.

Profil absolventa

Absolvent ovláda problematiku technológií potravín poľnohospodárskeho pôvodu. Je pripravený uplatniť sa v riadení výrobných procesov podnikov agropotravinárskeho sektoru rôzneho typu, so širokým zameraním na technológie potravín, tak rastlinného ako aj živočíšneho pôvodu a zužitkovanie vznikajúcich vedľajších produktov.

Na základe absolvovania povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetov študijného plánu absolvent:

 • Ovláda moderné spôsoby spracovania rastlinných a živočíšnych produktov z pohľadu zachovania nutričnej, hygienickej a senzorickej hodnoty z nich vyrábaných potravín. Vie pracovať s literatúrou, informáciami, udržiavať kontakt s vývojom svojej profesie.
 • Je preto schopný uplatniť sa v riadiacej tímovej práci výrobných procesov podnikov rôzneho typu zameraných na potraviny.
 • Uplatnenie je podporené teoretickými poznatkami konštrukčných prvkov, funkčnosti, technických a technologických princípov procesov kompletných výrobných liniek a regulačnej techniky pri rešpektovaní kvality (biologickej podstaty) finálnych produktov, ekologických požiadaviek a rentability výroby.

Na základe získaných praktických poznatkov z oblasti technologických postupov spracovania poľnohospodárskych komodít, založené na súčasnom stave poznania, absolvent dokáže:

 • aplikovať vedecké, technické, sociálne princípy do zachovania kvality prírodných zdrojov potravín a ich efektívneho využitia s osobitným zreteľom na regionálnu politiku v zmysle požiadaviek EÚ,
 • kreatívne pristupovať k inovácii výrobkov,
 • kriticky analyzovať a navrhovať komplexné riešenia.
Uplatnenie absolventa

Absolventi nájdu možnosť uplatnenia v podnikoch a akciových spoločnostiach rôznych typov: malo-, veľkoprevádzky, kombináty so širokým spektrom technológií potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.

V poradenstve, vzdelávacích a výskumných inštitúciách – v združeniach pestovateľov, chovateľov, spracovateľov (efektívna práca v tíme ako člen, prípadne vedúci), v poľnohospodárskom školstve (stredné, vysoké) a agropotravinárskom výskume.

V inštitúciách odbornej správy v oblasti zachovania kvality a zdravotnej nezávadnosti potravín, s osobitným zreteľom na regionálnu politiku a efektívne uplatnenie sa SR na európskom (svetovom) potravinárskom trhu.

V organizáciách pripravujúcich štandardy/normy pre potravinárske suroviny a potraviny.


Študijný program : APLIKOVANÁ BIOLÓGIA (ABi)

Garant študijného programu : prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

Profil absolventa

Absolvent študijného programu aplikovaná biológia disponuje poznatkami z genetickej, štrukturálnej a molekulárnej podstaty biosyntetických procesov produkčných a reprodukčných schopností organizmov. Ovláda biochemické, analytické a mikrobiologické metódy, je zručný v technikách génového inžinierstva pri cielenej konštrukcii nových vysokoprodukčných odrôd, plemien, vrátane geneticky modifikovaných organizmov pre špeciálne aplikácie. Disponuje vedomosťami z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Absolvent študijného programu aplikovaná biológia dokáže samostatne a tvorivo realizovať molekulové a bunkové techniky pre mapovanie, charakterizovanie a cielenú úpravu genómu, vrátane metód a techník pre identifikáciu molekulárnych markérov hospodársky významných vlastností organizmov.

Uplatnenia absolventa:

Absolvent študijného programu aplikovaná biológia je pripravený pôsobiť predovšetkým vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách zameraných na oblasť molekulárnej biológie a životného prostredia. Tvorivo dokáže aplikovať získané odborné vedomosti v štátnej správe pri ochrane a tvorbe životného prostredia. Uplatnenie nájde v šľachtiteľskej praxi pri riešení cielenej tvorby nového genetického materiálu na úrovni molekulovej genetiky. Svoju sebarealizáciu nájde aj v potravinárskom priemysle, kde aktívne pôsobí pri inovácii zdravých a funkčne neškodných potravín, prípadne potravín podporujúcich zdravie konzumenta. Dokáže komunikovať vo svetovom jazyku a aktívne ovláda informačné a komunikačné technológie.


Študijný program : AGROBIOTECHNOLÓGIE (ATi)

Garant študijného programu: doc. RNDr. Dana Urminská, PhD.

Profil absolventa

Absolvent študijného programu biotechnológie, má vedomosti o podstate biologických,   biochemických, biotechnologických a bioinžinierskych procesov, spojených s uplatnením moderných biotechnologických metód a techník kultivácie mikroorganizmov, tkanivových kultúr, prípravy biologicky významných látok, transformácie rôznych substrátov. Dokáže aplikovať metódy analýzy biologického materiálu vrátane  mapovania genómu živých organizmov, metódy a postupy jeho úpravy, genetickej modifikácie, izolácie a identifikácie génov a molekulárnych markerov. Absolvent má znalosti o poľnohospodárskych, potravinárskych, farmaceutických, chemických a environmentálnych biotechnológiách. Uplatní sa v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch, vo výskumných a šľachtiteľských ústavoch, vo výrobných biotechnologických prevádzkach.      

Uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu biotechnológie je schopný tvorivo aplikovať získané  poznatky pri vývoji a riadení biotechnologických výrob.  V príbuzných oblastiach dokáže modelovať, simulovať a kontrolovať biotechnologické postupy  a optimalizovať výrobné procesy.  Absolvent má vedomosti a zručnosti pre hodnotenie surovín   z hľadiska ich možného biotechnologického spracovania aplikáciou fyzikálno-chemických a biologických metód analýzy i ekonomického a legislatívneho posúdenia výsledných efektov. Výskumnú prácu realizuje s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti a má schopnosti trvalým samoštúdiom udržiavať kontakt s rozvojom vedných disciplín tvoriacich biotechnológie. Uplatní sa v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch, vo výskumných a šľachtiteľských ústavoch, vo výrobných biotechnologických prevádzkach.      


Študijný program : BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN (BKi)

Garant študijného programu: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Profil absolventa:

Absolvent ovláda princípy mikrobiologickej a chemickej bezpečnosti potravín horizontálne aj vertikálne, uplatňovanie integrovaného prístupu z farmy po stôl a od stola po farmu. Zabezpečuje a riadi vysledovateľnosť potravín, vyhodnocovanie informácií a ich analýzu z rýchleho výstražného systému a  stiahnutie výrobkov z trhu. Aplikuje, rozvíja a vyhodnocuje systém analýzy rizika s využívaním matematických a prediktívnych modelov v zmysle preventívneho princípu v záujme ochrany zdravia ľudí a komunikácie o bezpečnosti produkovaných potravín.

Na základe absolvovania povinných a povinne voliteľných predmetov študijného plánu absolvent:

 • získa a uplatňuje zásady vysledovateľnosti surovín a potravín v celom reťazci ich produkcie   a aplikuje   ich na konkrétne podmienky potravinárskeho podniku,
 • získa a uplatňuje poznatky o stratégii analýzy rizík na vedeckom základe v zmysle   hodnotenia riadenia   a komunikácie,
 • aplikuje poznatky matematických modelov, štatistického vyhodnocovania javov a ich     uplatnenie  v riadiacej práci,
 • využíva moderné analytické metódy na kontrolu potravín, na ich autentifikáciu, resp. falšovanie,
 •  odborne sa vyjadruje k návrhom legislatívy, na jej základe navrhuje zmeny napr.  v označovaní potravín,  v uvádzaní výživových a zdravotných tvrdení na potravinách a pod.,
 • ovláda systémy certifikácie, akreditácie, organizovania auditov na úrovni podniku aj   u dodávateľov,
 • ovláda potravinárske informačné systémy a databázy, riadi a dokumentuje systém vnútornej  kontroly   v podniku v rámci tímu pre bezpečnosť potravín a vrcholového manažmentu,
 • analyzuje, dokumentuje a vyhodnocuje krízové situácie s identifikáciou možných rizík na úrovni   podniku aj pri komunikácii s verejnosťou a médiami,
 • riadi, kontroluje a usmerňuje činnosť krízového tímu,
 • aplikuje inžinierske metódy a postupy pri konzervovaní potravín, senzorickej analýze  potravín   a mikrobiologickej a fyzikálno-chemickej analýze potravín,
 • vykonáva predikciu a prevenciu alimentárnych ochorení, toxikologických a mykologických  vyšetrení,
 • riadi a usmerňuje činnosť podnikového laboratória, ovláda a zabezpečuje chod činností akreditovaného  laboratória na kontrolu potravín,
 • aplikuje poznatky ISO noriem a štandardov kvality a bezpečnosti potravín,
 • zavádza a vyhodnocuje vývojové štúdie nových výrobkov
Uplatnenie absolventa

Absolventi sa uplatnia v potravinárskych podnikoch  v tímoch pre bezpečnosť potravín, v podnikových laboratóriách a na úseku riadenia, kontroly a auditov. Uplatnenie nájdu v štátnych aj privátnych laboratóriách zameraných na kontrolu a bezpečnosť potravín, uplatnia sa v rámci poradensko-konzultačných služieb, v oblasti  systémov akreditácie v potravinárstve, tvorby legislatívy, odhadovania rizík v potravinárstve. Široké uplatnenie nájdu aj v oblasti riadenia bezpečnosti  v distribučnej a obchodnej sfére ako aj vo verejnom stravovaní. Uplatnenie nájdu aj v potravinárskom školstve, v štátnych orgánoch,  v zahraničných kontrolných inštitúciách, v rámci spolupráce s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, vo vedeckých paneloch a pracovných skupinách.


Study programme: Food Safety and Control (FSCi)

Graduator of the study program: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Master degree

Graduate knows principles of microbiological and chemical food safety, both horizontally and vertically, principles of integrated approach from „farm to table“. He can manage food traceability issue, evaluation and analysis of information from the Rapid Alert System for Food and Feed and has knowledge how to recall the products from the market. Graduate can apply, develop and evaluate a system of risk analysis with the use of mathematical and predictive models in terms of the precautionary principle in order to protect human health and communication about safety of foodstuffs.

By completion of compulsory and compulsory optional courses of the study schedule graduate is able to:

 • obtain and use the principles of traceability of raw materials and foodstuffs in the whole chain of their production and apply them to specific conditions of the food enterprise,
 • obtain and apply knowledge about the strategy of risk analysis on a scientific basis in terms of management evaluation and communication,
 • apply knowledge of mathematical models, statistical evaluation of the results and their application in control work,
 • use of modern analytical methods for food control, their authentication, detection of food adulteration,
 • professionally can give opinion on draft legislation, on this basis can formulate changes, e.g. in food labeling, in application of nutrition and health claims etc.,
 • manage food information systems and databases, manage and document the internal control system in the enterprise within the food safety team and top management,
 • analyze, document and evaluate crisis situations to forecast potential risks at the enterprise level and in communication with the public and the media,
 • apply engineering methods and processes at food preservation, sensory, microbiological, physical-chemical analysis of foodstuffs,
 • perform prediction and prevention of alimentary diseases, toxicological and mycological examinations,

Career opportunities for graduates

Graduates are found in food enterprises in the teams of food safety, in company laboratories and in management, control and audits. They are recruited in the state and private laboratories to control food safety, at advisory consulting services, in the field of accreditation systems in food industry, legislation formation, estimating of food risks. Management of the safety in the distribution and business level, and also in public catering are another job opportunities for graduates. They are found in food education institutions, state divisions, at the foreign inspection institutions, in cooperation with the European Food Safety Authority, scientific panels and working groups as well.