Kalendár udalostí 12.11.2020

štvrtok, 12.11.2020

NÁZOV PODUJATIA v SJ

Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín

NÁZOV PODUJATIA v AJ

Current trends  of management system and food control

TYP PODUJATIA

Odborný seminár

MIESTO KONANIA

Kongresové centrum SPU  v Nitre

GARANT PODUJATIA

 prof. Ing. Jozef Golian, Dr., Ing. Jozef Čapla, PhD.,

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, FBP, SPU v Nitre

KONTAKTNÁ ADRESA

Jozef.Golian@uniag.sk

037/6414325 www.bezpecnostpotravin.sk

ROKOVACÍ JAZYK

slovenský,  český

KRÁTKY POPIS

Seminár je určený manažérom v potravinárskom priemysle s cieľom poskytnutia najnovších informácií o uplatňovanej legislatíve SR a EÚ v oblasti označovania potravín, výživových a zdravotných tvrdení a  systémov riadenia v potravinárstve. Budú prezentované poznatky z uplatňovania doterajších systémov kontroly potravín, problematika riadenia krízových situácií,  likvidácie odpadov a vzorkovania potravín.