Kreditový systém

  • • Na FBP sa realizuje flexibilný systém štúdia s kreditovým hodnotením predmetov v súlade so zásadami Európskeho systému prenosu kreditov (European Credit Transfer System - ECTS) a § 62 zákona č. 131/2002 Z.z. a vyhlášky MŠ SR o kreditovom systéme. Systém umožňuje na základe vlastného záujmu študenta rozširovať si odborné vedomosti a všeobecný rozhľad výberom predmetov, ktoré ponúkajú fakulty SPU v Nitre a v rámci prenosu kreditov aj ďalšie univerzity v SR a v zahraničí.

 

  • • Kreditový systém umožňuje študentovi voliť si tempo štúdia, a tak prispôsobiť náročnosť štúdia jeho individuálnym schopnostiam a možnostiam.

 

  • • Za absolvovanie predmetov získava študent kredity v minimálnom rozsahu 60 kreditov za jeden akademický rok pri štandardnej dĺžke štúdia príslušného študijného programu.

 

  • • Na riadne skončenie štúdia v bakalárskom študijnom programe musí študent získať minimálne 180 kreditov v nasledovnej štruktúre: - 168 kreditov za absolvovanie predmetov (povinné, povinne voliteľné, výberové) Z povinne voliteľných predmetov v štruktúre určenej študijným programom je študent povinný si zvoliť predmety v minimálnej hodnote 10 kreditov. - 6 kreditov za vykonanú prax (PTG - 14 kreditov za vykonanú prácu) - 12 kreditov za vypracovanie záverečnej práce ( bakalárskej ) Bakalárska práca sa považuje za predmet. Pri súčte kreditov sa započítavajú maximálne 3 kredity získané na CUŠ SPU.

 

  • • Na riadne skončenie štúdia v inžinierskom študijnom programe musí študent získať minimálne 120 kreditov v nasledovnej štruktúre: - 90 kreditov za absolvovanie predmetov (povinné, povinne voliteľné, výberové) Z povinne voliteľných predmetov v štruktúre určenej študijným programom je študent povinný si zvoliť predmety v minimálnej hodnote 12 kreditov. - 10 kreditov za vykonanú prax - 20 kreditov za vypracovanie záverečnej práce ( diplomovej ) Diplomová práca sa považuje za predmet. Pri súčte kreditov sa započítavajú maximálne 2 kredity získané na CUŠ SPU.

 

  • • Ak študent získal stanovený celkový počet kreditov, vypracoval záverečnú prácu a absolvoval predpísanú dĺžku praxe, je povinný vykonať štátnu skúšku v najbližšom možnom termíne.

 

  • • Študent prvého a druhého stupňa štúdia, ktorý študuje viac ako je stanovená štandardná dĺžka štúdia, je povinný požiadať o štátnu skúšku v semestri, v ktorom dosiahol celkový požadovaný počet kreditov spolu s odovzdaním záverečnej práce na dekanát FBP.

 

  • • Rozloženie kreditov v zmysle ods. 4 a 5 je možné za podmienky čl. 23 ods. 2 Študijného poriadku FBP, pričom predĺženie štúdia nad štandardnú dĺžku je spojené s úhradou školného v zmysle § 92 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z.

 

  • • Dĺžka, obsahová náplň a organizácia praxe pre jednotlivé študijné programy je stanovená osobitným predpisom.