Kreditový systém

 1. 1. Na SPU sa realizuje flexibilný systém štúdia s kreditovým hodnotením predmetov v súlade so zásadami Európskeho systému prenosu kreditov (European Credit Transfer System – ECTS), § 62 zákona. Kreditový systém využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, ktorými sa hodnotí záťaž študenta spojená s absolvovaním jednotlivých predmetov ŠP. Jeden kredit zodpovedá 25-30 hodinám pracovnej záťaže študenta.

 2. 2. Kreditový systém študentovi umožňuje voliť si tempo štúdia. Každý predmet ŠP má priradený počet kreditov, ktoré študent získa po úspešnom absolvovaní predmetu. Kredity získané za absolvovanie predmetov sa študentovi spočítavajú. Za daný predmet ŠP môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba jedenkrát.

 3. 3. Absolvovaním odporúčaného študijného plánu príslušného ŠP v každom akademickom roku študent v dennej forme štúdia získa 60 kreditov a študent v externej forme štúdia získa najviac 48 kreditov. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby študent jeho absolvovaním získal predpísaný počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia v jeho štandardnej dĺžke.

 4. 4. Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia na SPU
  a) pre bakalársky ŠP so štandardnou dĺžkou štúdia je najmenej 180 kreditov,
  b) pre inžiniersky ŠP so štandardnou dĺžkou štúdia je najmenej 120 kreditov.
 5. 5. Kredity získané za časť štúdia na niektorej z fakúlt SPU, vysokej škole v SR alebo vysokej škole so sídlom mimo územia SR na základe zmluvy o štúdiu sa študentovi započítavajú z výpisu výsledkov štúdia vydaného vysokou školou, na ktorej ich študent získal.

 6. 6. Kredity získané v predchádzajúcom štúdiu na fakulte SPU, inej vysokej škole v SR alebo vysokej škole so sídlom mimo územia SR môže, v súlade s daným ŠP, započítať študentovi na základe jeho písomnej žiadosti, na predpísanom formulári v danom semestri, dekan fakulty po vyjadrení fakultného koordinátora ECTS. Lehota platnosti kreditov je 6 rokov od absolvovania uznaných predmetov.

 7. 7. Rozloženie kreditov si študent volí s ohľadom na podmienky uvedené v článku 4 ods. 9 tohto poriadku. Predĺženie štúdia nad štandardnú dĺžku ŠP je spojené s úhradou školného v zmysle § 92 zákona.