Časový harmonogram prijímacieho konania na PhD. štúdium

1. Návrh tém dizertačných prác

          29. február 2020

2. Schválenie tém odborovými komisiami a garantom ŠP

do 15. marca 2020

3. Schválenie tém vedením FBP

do 31. marca 2020

4. Zverejnenie prijímacieho konania

apríl 2020

5. Termín uzávierky prijímania prihlášok na štúdium

20. jún 2020

6. Termín prijímacej skúšky

1. júl 2020

7. Náhradný termín prijímacej skúšky

6. júl 2020

8. Zasadnutie prijímacej komisie

1. júl 2020 (ak nebude organizovaný náhradný termín prijímacej skúšky),

6. júl 2020 (ak bude organizovaný náhradný termín prijímacej skúšky)

 

Miesto konania prijímacej skúšky v riadnom termíne: 1. júl 2020, poslucháreň T

Časový harmonogram prijímacej skúšky:

8.00 – 8.15 hod. otvorenie, poslucháreň T SPU v Nitre

8.15 – 9.00 hod. písomný test zo zvoleného svetového jazyka, poslucháreň T SPU v Nitre

9.30 – 12.00 hod. skúšanie v komisiách podľa študijných programov, katedry FBP SPU v Nitre

 

Miesto konania prijímacej skúšky v náhradnom termíne (pre tých uchádzačov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemôžu dňa 1. júla 2020 dostaviť na prijímacie skúšky): 6. júl 2020, zasadacia miestnosť D-FBP.

Časový harmonogram prijímacej skúšky:

9.00 – 10.00 hod. otvorenie a písomný test zo zvoleného svetového jazyka, D-FBP

10.00 – 11.00 hod. skúšanie v komisiách podľa študijných programov, D-FBP

 

Zasadnutie prijímacej komisie: 1. júla / 6. júla 2020 o 13.00 v zasadacej miestnosti dekanátu FBP.

Priebeh prijímacieho konania bude v súlade s opatreniami zamedzujúcimi šírenie ochorenia COVID-19 na základe aktuálnych odporúčaní hlavného hygienika SR.

 

Komisie

Komisia I.: Agrobiotechnológie; Potravinové zdroje a biotechnológie

Predseda: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Členovia: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc. (ÚGBR SAV Nitra)

doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. (AS FBP)

školitelia tém, ktorých prijímacia skúška sa bude konať v tejto komisii

Miestnosť: zasadacia miestnosť KBB FBP SPU v Nitre

 

Komisia II.: Technológia potravín

Predseda: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Členovia: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, PhD.

prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.

prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (AS FBP)

školitelia tém, ktorých prijímacia skúška sa bude konať v tejto komisii

Miestnosť: zasadacia miestnosť KCH FBP SPU v Nitre

 

Komisia III.: Molekulárna biológia

Predseda: prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.

Členovia: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.

doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (AS FBP)

školitelia tém, ktorých prijímacia skúška sa bude konať v tejto komisii

Miestnosť: zasadacia miestnosť KFŽ FBP SPU v Nitre

 

Náhradný termín: Komisie I., II., III. podľa témy, na ktorú sa uchádzači prihlásili.

 

PRIJÍMACIA KOMISIA:

Dátum zasadnutia: 01. júla 2020 / 06. júla 2020

Miesto: zasadacia miestnosť D-FBP o 13.00 hod.

Predseda: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Členovia: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.

doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD. (AS FBP).

Späť