Ministerka školstva Martina Lubyová vyhlásila novú všeobecnú výzvu APVV 03.10.2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2017.

Dátum vyhlásenia výzvy je 3. 10. 2017, dátum ukončenia výzvy je 4. 12. 2017. Viac informácií http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2017.html.

Späť