Obhajoba dizertačnej práce Ing. Dagmary Libiakovej

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác doktorandského študijného programu
agrobiotechnológie v študijnom odbore 6.1.18 Agrobiotechnológie na Fakulte biotechnológie
a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať dňa

21. augusta 2018

o 9.00 hod. obhajoba doktorandskej dizertačnej práce Ing. Dagmary Libiakovej,
doktorandky v dennej forme doktorandského štúdia na Centre biológie rastlín a biodiverzity
SAV

Téma dizertačnej práce: Vypracovanie systému genetickej transformácie pri vybranom
druhu parazitických rastlín čeľade zárazovité pomocou Agrobacterium sp.

Späť