Obhajoba dizertačnej práce Ing. Miroslava Rajninca

O z n á m e n i e

 

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác doktorandského študijného programu agrobiotechnológie v študijnom odbore 6.1.18 Agrobiotechnológie na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať dňa

 

 16. augusta 2019

 

o 8.30 hod. obhajoba doktorandskej dizertačnej práce Ing. Miroslava Rajninca, doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia na Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV

 

Téma dizertačnej práce: Expresia chitinázy z rosičky okrúhlolistej v prokaryotickom a eukaryotickom expresnom systéme

Späť