Obhajoba doktorskej dizertačnej práce prof. Ing. Marcely Capcarovej, PhD.

Pred komisiou pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore 040204 - Všeobecná živočíšna produkcia

sa 26. februára 2020 o 10.00 h v zasadacej miestnosti pod aulou SPU uskutoční

obhajoba doktorskej dizertačnej práce

prof. Ing. Marcely Capcarovej, PhD.,

z Katedry fyziológie živočíchov

Fakulty biotechnológie a potravinárstva,

na tému

Funkčná účinnosť benefičných a toxických látok na živočíšny organizmus.

Späť