Organizačné zabezpečenie volieb do AS FBP SPU v Nitre

Organizačné zabezpečenie volieb do AS FBP SPU v Nitre

 

Termín konania volieb: 10. 10. 2018

Dĺžka konania volieb: 7,5 hodiny

 

Funkcia člena AS FBP je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.

Člen AS FBP môže byť súčasne členom AS SPU a člen AS SPU môže byť členom AS FBP.

AS FBP má 13 členov – 9 členov AO zamestnancov fakulty

4 členov AO študentov fakulty

 

Členov AS FBP volia zo svojich radov členovia AO FBP SPU v Nitre.

Právo voliť a byť volený do AS FBP SPU v Nitre má každý člen AO FBP SPU v Nitre. Členstvo v AO FBP SPU v Nitre je upravené v Štatúte FBP SPU v Nitre časť tretia, článok 9.

Každý člen zamestnaneckej a študentskej časti AO FBP SPU v Nitre môže rovnocenne navrhnúť do AS FBP SPU v Nitre kandidáta zo zamestnaneckej a študentskej časti AO FBP SPU v Nitre.

Člen AO FBP SPU v Nitre nemôže sám seba navrhnúť na kandidátku do AS FBP SPU v Nitre.

 

Kandidát do AS FBP SPU v Nitre môže byť navrhnutý súčasne za kandidáta do AS SPU v Nitre.

Návrh na kandidáta musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, titul, pracovisko, pri študentoch stupeň štúdia, ročník a študijný program kandidáta,

b) písomný súhlas s kandidatúrou [“Súhlasím s kandidatúrou za člena AS FBP SPU v Nitre (resp. AS SPU v Nitre)“],

c) meno a podpis navrhovateľa.

 

Písomne spracované návrhy kandidátov do AS FBP SPU v Nitre zamestnaneckej časti AO FBP SPU v Nitre sa odovzdajú predsedovi AS FBP najneskôr do 26. 9. 2018 do 15.00 hod.

Písomne spracované návrhy kandidátov do AS FBP SPU v Nitre študentskej časti AO SPU I., II. a III. stupňa sa odovzdajú predsedovi AS FBP SPU v Nitre najneskôr do 26. 9. 2018 do 15.00 hod.

 

Zoznamy voličov

Dekanát FBP, najneskôr do 19. 9. 2018, pripraví v elektronickej forme a spolu s vytlačenými kópiami odovzdajú predsedovi AS FBP:

  • abecedný zoznam mien vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a iných pracovníkov fakulty s vysokoškolským vzdelaním (členov AO fakulty),
  • abecedné zoznamy študentov I., II. a III. stupňa štúdia podľa študijných programov a ročníkov.

 

Predsedníctvo AS FBP SPU v Nitre skontroluje zoznamy voličov a v zoznamoch ponechá len oprávnených členov AO.

Členmi AO SPU sú vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ďalší pracovníci s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú s FBP SPU v pracovnom pomere na ustanovený týždňový pracovný čas a študenti FBP SPU.

 

Volebné komisie

Pre voľby do AS SPU sa zriaďujú volebné komisie podľa čl. 7., Zásad volieb pre voľby do AS FBP SPU v Nitre.

 

Hlasovacie lístky

Zhotovenie hlasovacích lístkov zabezpečia FZVK a FŠVK, pričom postupujú podľa čl. 8. Zásad volieb pre voľby do AS FBP SPU v Nitre.

 

Harmonogram volieb

Organizačné zabezpečenie volieb do AS FBP sa vykoná podľa čl. 9. Zásad volieb pre voľby do AS FBP SPU v Nitre.

 

Hlasovanie a sčítanie hlasov upravuje čl. 10 Zásad volieb.

 

Vyhodnotenie výsledkov volieb upravuje čl. 11 Zásad volieb.

 

Príslušné volebné komisie vyhodnotia výsledky volieb v deň volieb. Zistené výsledky oznámia predsedovia FZVK a FŠVK predsedníctvu AS FBP SPU v Nitre a dekanovi fakulty najneskôr do troch pracovných dní od konania volieb. Predsedníctvo AS FBP v Nitre posúdi platnosť volieb najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia výsledkov volieb. Platné výsledky volieb do AS FBP SPU zverejní predseda AS FBP SPU v Nitre na zasadnutí AS FBP SPU v Nitre, ktoré zvolá najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdenia platnosti volieb.

Prvé zasadnutie AS FBP SPU v Nitre v novom funkčnom období zvolá predseda FZVK bezodkladne najneskôr 7 pracovných dní po vyhlásení platnosti volieb do AS FBP SPU v Nitre.

Späť