Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku Ing. Alici Bobkovej, PhD.

Predseda vedeckej rady  Fakulty biotechnológie a potravinárstva  SPU v Nitre oznamuje, že dňa

 

24. októbra 2018

 

Ing. Alica Bobková, PhD.

 

odborná asistentka na Katedre hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

 

o 9.00 hod.prednesie v posluchárni Z-01 SPU v Nitre verejnú habilitačnú prednášku na tému:

 

" Aplikácia princípov politiky kvality pri odhaľovaní potravinových podvodov"

 

Obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční o 13.30 hod. v zasadacej miestnosti pod aulou SPU v Nitre na tému:

" Variabilita kvality kávy v závislosti od pôvodu a spracovania."

Späť