Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku

Predseda Vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
oznamuje, že dňa


24. o k t ó b r a 2017


Ing. Jana Moravčíková, PhD.


samostatná vedecká pracovníčka IIa na Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV, Ústave genetiky a biotechnológií rastlín
o 9.00 hod. prednesie v posluchárni Z-02 SPU v Nitre verejnú habilitačnú prednášku na tému: „Biobezpečnosť transgénnych rastlín“


Obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční o 11.00 hod. v zasadacej miestnosti na Katedre biochémie a biotechnológie, pavilón RI, I. poschodie na tému: „Genetická modifikácia rastlín pre potreby základného a aplikovaného výskumu.“

Späť