Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku Ing. Jiřiny Zemanovej, PhD.

 

P O Z V Á N K A

 

Predseda Vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

oznamuje, že dňa

11. októbra 2021

Ing. Jiřina Zemanová, PhD.

odborná asistentka Ústavu aplikovanej biológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

 

o 09.00 hod. prednesie v Kongresovom Centre A. Bernoláka SPU v Nitre verejnú habilitačnú prednášku na tému:

„Faktory ovplyvňujúce reprodukciu živočíchov“

 

Obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční o 11.00 hod. v Kongresovom centre A. Bernoláka SPU v Nitre na tému:

„Štrukturálne a funkčné účinky taurínu na organizmus králikov.“

 

Link na pripojenie sa k prednáške:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4f5c1612fea540fa8d715fdc43716de2%40thread.tacv2/1632913771598?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%2294f74ac4-c8ec-40da-925b-7bb5e51f20e0%22%7d

Ísť späť